همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب

همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب

 محورهاي همايش:

- بهره برداري بهينه منابع آب
- بهينه‌سازي انرژي در تاسيسات آب و فاضلاب
- افزايش بهره‌وري در تاسيسات آب و فاضلاب (طراحي، اجرا و بهره‌برداري)
- مطالعات زيست محيطي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در طرحهاي آب و فاضلاب شهري
- فناوريهاي نوين در تاسيسات آب و فاضلاب
- كاربردهاي GISدر مهندسي آب و فاضلاب
- مديريت تقاضا و مصرف آب
- مديريت تامين آب
- هيدروليك جريان در سيستمهاي انتقال و شبكه هاي آب و فاضلاب
- ساير موارد مرتبط

نظرات