اولین همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اولین همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اهداف همايش:

- بررسي وضعيت توليد ملي و اتخاذ تدابير در جهت بهبود
- راهكارهاي اجرايي حمايت توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني
- شناسايي ظرفيتها و مولفه هاي اساسي موثر در اقتصاد كشور در
- ارتباط با توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
- شناسايي موانع ، تهديد ها ، چالش هاي پيش روي توليد در كشور
- ارائه برنامه هاي كمي و كيفي و بسته هاي سياستي توليد

محورهاي همايش:

- نقش آموزش در توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه  ايراني
- بودجه ريزي عملياتي و نقش آن در توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني
- نقش صنايع دستي در توليد و افزايش درآمد ناخالص ملي
- تحول نظام اداري و جايگاه نيروي انساني در توليد ملي
- تاثير  نوآوري و كارآفريني در عرصه توليد ملي
- توسعه آموزش هاي كشاورزي و نقش آن در توليد ملي
- نقش زنان و خانواده در مصرف و توليد ملي
- توسعه وآموزش مشاغل خانگي و نقش آن در توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني
- تحول در نظام آموزش هاي مهارتي و نقش آن در توليد و اشتغال پايدار
-ارتباط آموزش هاي رسمي و غير رسمي و نقش آن در توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني
- ماده 21 قانون برنامه پنجم و سياستهاي كلي اشتغال ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در تحقق اهداف شعار سال 91

 

 

 

نظرات