اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران

اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران

محورهاي علمي كنفرانس:

كميته علمي از پژوهشگران، صاحبنظران، متخصصين در زمينه مهندسي الكترومغناطيس دعوت مي نمايد تا مقالات خود را در موضوعات زير از طريق وب سايت كنفرانس ارسال نمايند:

- پراكندگي و انتشار امواج الكترومغناطيس
- اندركنش بين امواج الكترومغناطيس و ماده
- نظريه ميدانها و امواج الكترومغناطيس
- سازگاري و تداخل الكترومغناطيسي
- روش هاي عددي در الكترومغناطيس
- كاربردهاي مهندسي الكترومغناطيس
- مهندسي آنتن و تشعشع كننده ها
- مهندسي مايكروويو ، امواج ميليمتري و زير ميلي متري (تراهرتز)
- محيط هاي پيچيده الكترو مغناطيسي (متامتريال و محيط هاي مختلط)
- سيستم هاي رادار
- اپتيك و فوتونيك
- اندازه گيري الكترومغناطيسي
- بيو الكترومغناطيس
- مدارهاي فعال و غير فعال
- جنگ الكترومغناطيس
- نوآوري هاي الكترومغناطيسي

نظرات