سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث


هدف اين كنفرانس تبيين زنجيره اي از فعاليتها و اقدامات مستقلي است كه انحصاراً موجبات توانمند سازي و ارتقاء مجموعه صنعت احداث و شركتهايي كه در اين حوزه فعاليت مي نمايند نيست، بلكه به دنبال بررسي رويكردها و تبيين زيرساخت هايي است كه بطور كلي، امر توسعه و ماندگاري با حضور و استقرار آنها تحقق مي يابد. از جمله اين موارد، مي توان به ايجاد زيرساخت هاي علمي، آموزش هاي لازم و افزايش توان اجرايي اشاره نمود.

محورهاي برگزاري :
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني): 1.تاثير بسته هاي تشويقي مالي، بيمه اي، مالياتي
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني):2.نقاط قوت و ضعف قانون هاي جاري تجارت، گمرك، ماليات، تأمين اجتماعي و كار
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني):3.تاثير طرح تحول اقتصادي
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني):4.مديريت ريسك و نقش دولت
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني):5.تأثير عدم انجام تعهدات
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني):6.وجود يا تقويت قانون استفاده از حداكثر توان شركت هاي داخلي
 الف- نقش دولت (بررسي محيط بيروني):7.نقاط قوت و ضعف نظام ارجاع پروژه ها
 ب- نقش صنعت احداث (بررسي محيط داخلي):1.چشم انداز صنعت احداث در صورت واگذاري نظام فني به تشكل هاي صنفي و حرفه اي
 ب- نقش صنعت احداث (بررسي محيط داخلي):2.تأثير ايجاد كنسرسيوم، شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي سهامي عام
 ب- نقش صنعت احداث (بررسي محيط داخلي):3.لزوم تدوين استراتژي براي توسعه ي شركت ها
 ب- نقش صنعت احداث (بررسي محيط داخلي):4.نقش بازاريابي و توسعه ي بازار در توانمندسازي و ماندگاري شركت ها
 ب- نقش صنعت احداث (بررسي محيط داخلي):5.نقش برنامه ريزي و كنترل پروژه
 ج- تجربه ي كشورهاي درحال توسعه (اصل جهاني انديشيدن)
 د- تجارب مديران صنعت احداث (اصل بومي عمل كردن)
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار : 1.نقش واحدهاي تحقيق و توسعه ي بخش خصوصي
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار : 2.نقش توسعه ي دانش فني
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار : 3.بهره گيري از فناوري نوين در طراحي و اجراي پروژه ها
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار : 4.نقش توسعه ي منابع انساني و آموزش مستمر پرسنل
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار : 5.نقش مهندسي ارزش
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار :6.كيفيت، بهداشت، ايمني و محيط زيست
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار :7.بررسي روش هاي استحصال از منابع نفت و گاز مشترك
 ه- زمينه سازي توسعه ي پايدار :8.بررسي روش هاي ازدياد برداشت از منابع نفت و گاز كشور

نظرات