دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومين كنفرانس بين­ المللي «رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي»، (Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC) در اسفند ماه سال 91، با پيروي از اهداف اوليه كنفرانس، يعني هم افزايي دانشگاه، دولت و صنعت در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در كشور برگزار خواهد شد.

 موضوعات:

راهكارهاي تازه در اقتصاد انرژي و ياري به صنعت پس از حذف يارانه ها
حمايت از كارآفريني و توليدات و مهندسي بومي                               
تكنولوژي هاي نو و اقتصادي در استفاده از انرژي­ هاي تجديدپذير
روش ­هاي كاربردي مهندسي و صنعتي در توليد و مصرف بهينه انرژي
ساختمان هاي سبز و روند جهاني استفاده از آنها
مطالعات تطبيقي (3R - Reduce – Reuse – Recycle)  در زمينه نگهداشت و بازيافت انرژي                
حقوق انرژي و راهكارهاي تامين مالي صنايع براي تطبيق با حذف يارانه ها

نظرات