همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار

همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار

صندوق توسعه ملي كه با استناد به تدابير راهگشا و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و عزم و همت دولت خدمتگزار و مجلس محترم، در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و در جهت نيل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و براي صيانت از سرمايه‌هاي ملي حاصل از درآمدهاي نفت و گاز شكل گرفته است. هر چند در زمينه حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني اقدامات موثر و سازنده‌اي انجام داده است، اما نظر به اهميت راهبردي نقش صندوق به عنوان ميراث فرانسلي در حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني و ارتقاي فضاي اميد و پويايي و شكوفايي اقتصاد و استفاده از ديدگاه‌ها و آراي متخصصان و صاحب‌نظران و اساتيد و مسئولان همايش ملي ثروت ملي ، توسعه پايدار را برگزار مي‌كند.

محورهاي همايش:

الف - ثروت ملي، توسعه پايدار
ب - نقش صندوق توسعه ملي در :
    تبديل تحريم ها به فرصت
    توسعه متوازن و پايدار كشور
    ارتقا ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز
    حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني
    تقويت و ارتقا جايگاه بخش خصوصي در توليد
    حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز كشور
    دست يابي به استراتژيهاي بومي سازي و تجاري سازي توليدات ملي
    تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله كشور
    فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي پولي و مالي بين المللي
    ايجاد ثبات اقتصادي، سرمايه گذاري هاي مولد و صيانت از سرمايه ملي
ج - ثروت ملي، اقتصاد مقاومتي
د - راهكارهاي ارتقا جايگاه بين المللي صندوق توسعه ملي
ه - مديريت سبد دارايي(پور تفوي) و مديريت ريسك صندوق توسعه ملي
و - مطالعات تطبيقي قوانين، مقررات، رويه ها و عملكرد صندوق هاي ثروت ساير كشور ها
ز - نقش رسانه ها در پشتيباني توسعه ملي و بستر سازي فرهنگي براي ارتقاي ثروت ملي

نظرات