پنجمین همایش ملی آموزش

پنجمین همایش ملی آموزش

پنجمين همايش ملي آموزش با اهداف - بهبود سطح كيفي فرآيند ياددهي ، يادگيري، معرفي طرح هاي كاربردي در حوزه آموزش و يادگيري ، ترويج فرهنگ پژوهشگري در دانشجويان در تاريخهاي 25 و 26 ارديبهشت ماه سال 92 در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي برگزار خواهد شد.
محورهاي همايش:
 - روش هاي نوين آموزشي در علوم (فني و مهندسي، پايه، انساني) تربيت بدني و هنر
 - تاثير جهاني شدن در فرآيند آموزش
 - آموزش و خلاقيت
 - آموزش و فناوري اطلاعات
 - آموزش و ارزشيابي
 - آموزش و كارآفريني
 - آموزش فني و حرفه اي
 - تاثير عوامل محيطي بر آموزش
 - روشهاي نوين آموزش
محققان محترم مي توانند در زمينه ساير موضوعات مرتبط با محورهاي همايش نسبت به ارائه مقاله اقدام نمايند.

نظرات