همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر ایران

همايش منطقه اي معماري و شهرسازي معاصر

محورهاي همايش:
• جايگاه فرهنگ در معماري و شهرسازي
• نقش آموزش دانشگاهي,نظام مهندسي و شهرداري در شكل گيري معماري و شهرسازي
• تاثير توسعه ي پايدار در معماري و شهرسازي
• جايگاه و نقش مديريت شهري در معماري و شهرسازي
• معماري و شهرسازي براي معلولين
• نقش سازه در معماري و شكل گيري شهر
• چالش هاي موجود در معماري و شهرسازي منطقه
• بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي منطقه (چالش ها و راهكارها)
• نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه

كميته اجرايي:
رئيس همايش: دكتر شهرام نجف زاده
دبير همايش : دكتر بهزاد حاج عليلو
دبير علمي همايش: مهندس اصغر پناه زاده خانميري
دبير اجرايي همايش: دكتر رضا سروديان
مسئول كميته علمي و داوري: مهندس محمد امين خجسته قمري

اعضاي كميته علمي و داوري همايش( به ترتيب حروف الفبا):
1. دكتر محمد باقري (دانشگاه هنر اسلامي تبريز )
2. مهندس اصغر پناهزاده خانميري ( دانشگاه پيام نور تبريز )
3. دكتر محمد تقي پير بابايي ( دانشگاه هنر اسلامي  تبريز )
4. دكتر سهيلا چوبساز ( دانشگاه تبريز )
5. دكتر رسول درس خوان ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز )
6. مهندس محمد امين خجسته قمري ( دانشگاه پيام نور تبريز )
7. مهندس سيامك رحيمي ( دانشگاه پيام نور تبريز )
8. دكتر سحر طوفان ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز )
9. مهندس شيوا غفاري ( دانشگاه پيام نور تبريز )
10. دكتر ساناز ليتكوهي ( دانشگاه پيام نور تهران )

نظرات