دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

محورهاي كنفرانس:
1- سياست‌گذاري علم و فناوري
1-1- سياستگذاري علم و فناوري در سطح ملي و بخشي
2-1- مديريت نوآوري و نظام هاي ملي/بخشي نوآوري
3-1- چالش هاي نهادي و قانوني مديريت فناوري در كشورهاي در حال توسعه
4-1- ديپلماسي فناوري

2- مديريت فناوري و بنگاه
1-2- مديريت فناوري و دارايي هاي فكري
2-2- مديريت فناوري در بخش خدمات
3-2- مديريت فناوري و افزايش توان رقابتي بنگاه هاي اقتصادي
4-2- مديريت دانش و اطلاعات
5-2- استراتژي فناوري
6-2- ارزيابي فناوري و توانمندي فناورانه

3- انتقال و توسعه فناوري
1-3- انتقال فناوري، بومي سازي فناوري و تجاري سازي فناوري
2-3- نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه فناورانه كشورهاي در حال توسعه
3-3- تعاملات بين المللي و توسعه فناوري

4- تحقيق و توسعه و نوآوري
1-4- مديريت تحقيق و توسعه
2-4- نوآوري فناورانه و توسعه محصولات جديد
3-4- كارآفريني فناورانه
4-4- تامين مالي فعاليت هاي توسعه فناوري

5- آينده‌پژوهي
1-5- آينده‌نگاري و پيش‌بيني فناوري
2-5- جهت گيري هاي توسعه فناوري در ايران: از نظر تاثير بر رقابت پذيري
3-5- جهت گيري هاي توسعه فناوري در ايران: از نظر تاثير بر رفاه اجتماعي
4-5- آينده توسعه فناوري در ايران با توجه به جوانه هاي قابل تشخيص در روند گذشته
5-5- نقش آينده‌پژوهي در سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري

رياست كنفرانس:
دكتر منوچهر منطقي
رياست كميته علمي:
دكتر محمدرضا آراستي
رياست كميته اجرايي:
دكتر محمدرضا تقوا

نظرات