ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

ره یافتهای علوم مهندسی در پرتو قرآن

ره يافتهاي علوم مهندسي در پرتو قرآن

محورهاي همايش
 

  1. مثل ها و نشانه هاي مهندسي در قرآن
  2. قرآن و پردازش اطلاعات در انسان
  3. دست نيافته هاي مهندسي در قرآن
  4. تحليل اعجاز قرآن با ديدگاه مهندسي
  5. سيبرنتيك در قرآن
  6. علم و تعقل در قرآن از منظر مهندسي
  7. علم و علم آموزي در قرآن

نظرات