اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل

اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل

اولين كنفرانس ملي زير ساخت هاي حمل و نقل
حمل و نقل از ابتداي تاريخ بشر­، نقشي اساسي در شكل دهي جوامع انساني و توسعه اقتصادي آنها ايفا نموده است و در عصر حاضر نيز شريانهاي ارتباطي­، زيربناي اقتصاد هر كشوري را تشكيل مي­دهد. با توجه به اهميت و نقش مطالعات پايه و زيربنايي در حمل و نقل كشور، پژوهشكده حمل و نقل تصميم به برگزاري "اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل" گرفت. محورهاي اصلي كنفرانس بر پايه شيوه‌هاي حمل و نقل جاده­اي، ريلي، هوايي و دريايي بنا نهاده گرديده است. پژوهشكده حمل و نقل، مقدم متخصصين، اساتيد، مسئولين، نويسندگان و صاحب نظران صنعت حمل و نقل را براي همكاري در جهت اهداف كنفرانس ارج مي نهد و اميد است با ارائه پيشنهادهاي سازنده خود پژوهشكده حمل و نقل را در ايفاي نقش خود ياري نمايند

محورهاي اصلي همايش

 • حمل و نقل جاده اي
 • حمل و نقل ريلي
 • حمل و نقل هوايي
 • حمل و نقل دريايي
   
  موضوعات اصلي همايش
 • ابنيه فني ( پل، تونل، بندر و ... )
 • اقتصاد حمل و نقل
 • ايمني حمل و نقل
 • برنامه ريزي حمل و نقل
 • روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر )
 • محيط زيست و حمل و نقل
 • مديريت بحران و پدافند غير عامل

نظرات