نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

نخستين همايش علمي تخصصي توسعه روستايي و كشاورزي با تاكيد برتوليد ملياهداف همايش:

 1. توسعه صادرات بخش كشاورزي و دامپروري در منطقه
 2. شناسايي هرچه بيشتر مسائل عمده‌ي فراروي توسعه در بخشهاي روستايي، اقتصادي، كشاورزي، توليدي وزيست محيطي در منطقه با تاكيد بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه كار ايراني
 3. فراهم آوردن زمينه مناسب هم انديشي بيشتر محققين و انجام فعاليتهاي پژوهشي
 4. استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش كارايي راندمان آبياري
 5. شناسايي زمينه هاي پژوهشي در بخشهاي توسعه اقتصادي، كشاورزي و زيست محيطي روستا با تاكيد بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه كار ايراني
 6. كاهش هزينه هاي توسعه بخشهاي مختلف كشاورزي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي روستا
 7. اكوتوريسم، توريسم روستايي وكشاورزي و نقش آنها در توسعه روستا و كشاورزي

محورهاي همايش:

توسعه كشاورزي

 • بررسي توسعه صادرات ارگانيك  بخش كشاورزي و دامپروري در منطقه
 • امنيت غذايي، مديريت ضايعات كشاورزي و بقاياي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه روستايي و امنيت ملي
 • تحقيقات پايه اي كشاورزي( باغباني، زراعت، اصلاح گياهان و فناوريهاي زيستي و…) و نقش آن در توسعه كشاورزي
 • توسعه كشاورزي و نقش آن در توليد ملي
 • راههاي گسترش و فعالسازي كشاورزي صنعتي
 • مديريت منابع آب، چالشها و فرصتها
 • مديريت الگوي كشت با تاكيد بر استفاده بهينه از خاك
 • مديريت  كارگاههاي توليدي بخش كشاورزي و دامپروري
 • استفاده از  ژرم پلاسم ها و پايه هاي ژنتيكي بومي در اصلاح و توليد ارقام جديد
 • مديريت حوزه آبريز رودخانه زاب
 • مديريت و توسعه باغات و الگوهاي كشت
 • افزايش بهره وري از گياهان دارويي منطقه
 • مديريت ريسك، بيمه و بازاريابي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي
   
  توسعه روستايي
 • الزامات و ضرورتهاي برنامه ريزي كاربري زمين در نواحي روستايي
 • بررسي مشكلات مديريتي صادرات محصولات كشاورزي
 • توسعه روستايي در رابطه با توسعه كشاورزي
 • جايگاه توسعه روستايي در توليد ملي
 • جغرافيا و نقش آن در برنامه ريزي روستايي
 • دانش بومي و پايداري توسعه روستايي
 • روش‌هاي پژوهش در توسعه پايدار روستاي
 • ديدگاه‌هاي پيشرو در توسعه پايدار روستايي
 • محيط زيست و توسعه پايدار روستايي
 • صنايع روستايي و توسعه پايدار
 • گردشگري و توسعه پايدار روستايي

نظرات