دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس

دومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي مديريت پسماند بازيافت و بيومس

محورهاي قابل ارائه در نمايشگاه عبارتند از :

  • مديريت پسماندهاي عادي، شهري، روستايي و نخاله هاي ساختماني
  • مديريت پسماندهاي عفوني و ويژه پزشكي
  • مديريت پسماندهاي نفت، گاز و پتروشيمي
  • مديريت پسماندهاي بيومس،كشاورزي و فرآورده هاي تجديد پذير
  • مديريت پسماندهاي صنعتي، معدني و خودرو
  • مديريت بازيافت خودرو
     
         

نظرات