همایش ملی اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

همایش ملی اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

اين همايش با هدف گرد آوري، تحليل، تخليص و طبقه بندي آرا، نظريات و راهكارهايارايه شده توسط خبرگان، كارشناسان و ذي نفعان كليدي در خصوص مديريت توليد با تاكيد بر اخلاق حرفه اي بهمنظور كمك به شناسايي و تبيين علمي و كارشناسانه الزامات، ضرورت ها، نيازها و اصولناظر بر تهيه طرح جامع توسعه پايدار اين منطقه برپا شده است.
 
توسعه ظرفيت تفكر سيستمي و راهبردي و نگاه از ديدگاه توسعه پايدار به  آينده ،آينده نگر و كل نگر از طريق بهره گيري از ظرفيت علمي و اجرايي ملي و بين المللي،كمك به توسعه شايستگي هاي محوري و قابليت هاي فني و مديريتي و در نهايت توانمندسازي منابع انساني در رابطه با توسعه پايدار منطقه اهداف برپايي اين همايش عنوان مي باشد.

محورهاي همايش :

 • نقش اخلاق حرفه اي در پيشگيري از تنشهاي سازماني
 • نقش اخلاق حرفه اي در افزايش بهره وري و كاهش ريسك
 • شاخصه هاي اخلاق حرفه اي در مديريت آموزشي
 • شاخصه ها و استانداردهاي  اخلاق حرفه اي در محيطهاي صنعتي
 • رهيافتهاي علوم انساني در اخلاق حرفه اي
 • مديريت استراتژيك و كيفيت فراگير و  اخلاق حرفه اي
 • مسائل بومي  و اخلاق حرفه اي
 • اخلاق حرفه اي و قانون مداري
 • اخلاق حرفه اي در متون اسلامي، ادبي و تاريخي
 • رابطه منزلت اجتماعي افراد و اخلاق حرفه اي
 • موانع رعايت اخلاق حرفه اي در محيطهاي كاري

 

نظرات