اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

اولين همايش منطقه اي پژوهش ها و راه كارهاي نوين در حسابداري و مديريت

محور هاي بخش مديريت

 • توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
 • مديريت دانش
 • مديريت پژوهش و فناوري
 • مديريت و كارآفريني
 • مديريت تحول
 • سرمايه هاي فكري و اجتماعي
 • هوش هيجاني
 • مديريت بهره وري
 • مسئوليت هاي اجتماعي و حكمراني خوب
 • رويكردهاي نوين در مديريت بازاريابي و استراتژيك
 • مديريت فناوري اطلاعات                                                   
 • دولت الكترونيك
 • تجارت الكترونيك
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • سيستم اطلاعاتي مديريت
 • برنامه ريزي منابع سازمان
 • مديريت امنيت اطلاعات

محورهاي بخش حسابداري
 

 • استفاده از مدل هاي غيرخطي در تحقيقات حسابداري
 • بررسي اثرات سازوكارهاي حاكميت شركتي در شركت ها
 • جنبش وال استريت و مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها
 • آينده آموزش حسابداري در ايران: فرصت ها و تهديدها
 • حسابداري منابع انساني و معيارهاي سنجش و ارزشيابي آنها
 • گزارشگري پايداري و توسعه پايدار
 • اخلاق در حسابداري و حسابرسي
 • نقش حسابداران، حسابرسان مستقل و گزارشگري مالي در بحران هاي مالي كنوني
 • تأثير فناوري اطلاعات(IT) بر حسابداري و گزارشگري مالي(با تأكيد بر XBRL)
  حسابداري ابزارهاي نوين مالي
   

نظرات