اولین کارگاه ملی رایانش ابری

اولین کارگاه ملی رایانش ابری

اولين كارگاه ملي رايانش ابري

در دنياي امروز رايانش ابري در حال گسترش و تكامل است، اين گسترش در زمينه هاي علمي و كاربردي در دانشگاه و صنعت قابل مشاهده است. رايانش ابري نه تنها مشكلاتي مانند نقص كارايي و يا نوسان كارايي را براي سرورهاي ارايه دهنده خدمات برطرف مي كند بلكه براي مشكلات ناشي از وجود پلت فرم هاي مختلف و مسايل مربوط به كپي رايت هم راه حل هاي نويني ارايه مي دهد.
 كارگاه ملي رايانش ابري دانشگاه صنعتي اميركبير با كمك انجمن علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات و آزمايشگاه رايانش ابري به منظور آشنايي كاربردي دانشجويان و علاقه مندان به اين زمينه با مسايل مبتدي تا پيشرفته در رايانش ابري به مدت دو روز در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود.

عناوين ارايه شده در كارگاه به صورت زير ميباشد:

 • ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺮ
 • ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮي
 • اﺳﺘﻘﺮار راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ داده
 • ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي در اﺑﺮ
 • ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺑﺮ
 • ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي
 • ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻫﺎي اﺑﺮي
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺟﻲ ﭘﻲ ﻳﻮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي
 • ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي داده اﺑﺮي
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در اﺑﺮ
 • ﻫﻮش ﺗﺠﺎري در اﺑﺮ
 • اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در اﺑﺮ
 • ﭘﺮدازش ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ در اﺑﺮ
 • اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي
 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز اﺑﺮ
 • ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • پردازش تصوير در ابر

محورهاي فراخوان مقالات:

 • مدل هاي محاسباتي
 • مدل هاي اقتصادي و تجاري و مدل هاي پرداخت
 • شبكه هاي مجازي
 • امنيت ابر
 • بهبود مصرف توان
 • زمان بندي و تخصيص منابع
 • مهاجرت
 • مجازي سازي
 • معماري هاي ابري
 • مديريت و نظارت بر ابر
 • مدل هاي ارايه سرويس خدمات
 • مقياس پذيري
 • برنامه ريزي ظرفيت
   

نظرات