همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران

همايش ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران

محورهاي اصلي همايش:

معماري:

  • آسيب شناسي معماري معاصر ايران
  • تاثير معماري غرب بر معماري معاصر ايران
  • پارادايم هاي معماري معاصر ايران
  • خانه، مسكن و الگوهاي سنتي در ايران
  • سنت در معماري معاصر ايران

شهرسازي:

  • سيما و منظر شهري / توسعه شهري معاصر
  • تاثير شهرسازي جديد بر شهرسازي معاصر ايران
  • تاثير شهرسازي مدرن غرب بر شهرسازي معاصر ايران

نظرات