دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

دومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني با رويكردي كاربردي مبتني بر تجربيات اجرايي در سازمانها

پيام دبير همايش
 
دومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني با استفاده از دستاوردهاي اولين همايش كه با موفقيتي چشمگير در سال 1390 برگزار شد، امسال نيز فرصت انتشار تجربيات و نقطه نظرات كاربردي مديران و دست اندركاران امر آموزشهاي سازماني را فراهم آورده است.
 
هدف اصلي دومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني بررسي مشكلات و مسايل آموزش كاركنان از يك سو و شناخت مدلهاي تجربه شده و كاربردي براي آسيب زدايي آموزش سازماني از سوي ديگر، توسط متوليان اين امر است.
 
بررسي تخصصي نظرات متوليان امر آموزش سازماني از بخشهاي مختلف صنعت، معدن، بازرگاني، كشاورزي و خدمات در قالب مقالات علمي و كاربردي از ديگر اهدافي است كه در اين همايش دنبال مي شود.
 

فريبرز قاسمي
 
دبيراجرايي و رييس شوراي سياستگذاري

 

محورهاي همايش

 •  بررسي آسيب هاي رويكردي در برنامه ريزي و تدوين نظام آموزشي
 •  بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي در آموزش هاي سازماني
 •  شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي سازماني
 •  پيامدهاي عدم نيازسنجي تخصصي و كارشناسي در بهره وري و اثربخشي آموزش هاي سازماني
 •  پيامدهاي عدم توسعه آموزش هاي سازماني در دست يابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازماني
 •  نقش آموزش هاي سازماني در كاهش يا افزايش انگيزه و بهره وري كاركنان
 •  شناسايي چالش هاي برنامه ريزي و پياده سازي استانداردهاي آموزشي و اثر آنها بر كيفيت آموزش هاي سازمان
 •  نقش مسوولين و كارشناسان آموزش در شناخت و كاهش آسيب هاي اجرايي در آموزش هاي سازماني
 •  بررسي تفاوت هاي برنامه ريزي آموزشي براي سطوح مختلف كاركنان در سازمان
 •  علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزش هاي سازماني
 •  نقش استراتژيها و تصميمات مديران ارشد سازمان در آسيب زدايي و بهره وري آموزش هاي سازماني
 •  شناخت موانع بكارگيري فناوريها و روش هاي نوين در آموزشهاي سازماني
 •  مزايا و معايب برونسپاري يا بومي سازي آموزش هاي سازماني
 •  آسيب شناسي معيارهاي ارزيابي و انتخاب موسسات ارايه كننده خدمات آموزشي
 •  بررسي تفاوت چالش هاي آموزش سازماني در بخش دولتي و خصوصي
 •  علل و عوامل كاهش اثربخشي آموزش هاي سازماني
 •  مدل ها و روش هاي علمي، كاربردي و تجربي در آسيب زدايي از آموزش هاي سازماني

نظرات