پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه

پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه

پنجمين كنفرانس و جشنواره كسب و كار بيمه

مركز توسعه كسب و كار صنعت بيمه (وابسته به شركت ايده پردازان كسب و كار) با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و پژوهشكده بيمه به منظور فراهم ساختن بستر ايجاد، انتقال و تبادل بينش، دانش، مهارت و تجارب در زمينه خلاقيت، نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي در بيمه اقدام به طراحي و برگزاري پنجمين كنفرانس و جشنواره كسب و كار بيمه با محوريت نوآوري و تمايز رقابتي در نيمه دوم سال 1391 نموده است.
اين كنفرانس و جشنواره در بخش هاي(1) دانشي-بينشي، (2) تجليل از برترينها، (3) مهارتي-تجربي، (4) كارگاه عملي، و (5) ويژه برنامه ها برگزار مي گردد. در بخش دانشي-بينشي، با حضور كارشناسان و متخصصان مباحث دانشي و بينشي مرتبط با اهداف و محورهاي كنفرانس و جشنواره مطرح و به بحث و بررسي گذاشته مي شود. در بخش تجليل از برترينها، از مديران شعب، نمايندگان حقيقي و حقوقي و كارگزاران بيمه برتر معرفي شده از سوي شركتهاي بيمه طي مراسمي ويژه تجليل مي شود و به آنان به رسم يادبود و قدرداني لوح تقدير، تنديس و مدال افتخار اهدا مي گردد. در بخش مهارتي-تجربي با حضور برگزيدگان تجليل شده، تجارب، طرحها، برنامه ها و اقدامات اجرايي موفق مرتبط با اهداف و محورهاي كنفرانس و جشنواره توسط آنان ارائه و بررسي مي شود. در بخش كارگاه عملي، شركت كنندگان در كنفرانس در قالب گروه هاي كاري نسبت به ارائه ايده هاي نوآوري و تمايز رقابتي در زمينه فعاليت خود با راهنمايي استاد اقدام خواهند نمود. در بخش ويژه برنامه ها، مواردي مانند مسابقه، پرسش و پاسخ، عكس دسته جمعي و غيره انجام خواهد شد.
اميد است برگزاري اين كنفرانس و جشنواره زمينه ارتقاي بينش، دانش و مهارت همكاران گرامي صنعت بيمه جهت حضور مستمر و موفق در عرصه رقابتي اين صنعت را فراهم سازد

اهداف كنفرانس و جشنواره

 • بررسي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بخش سياست گزاري صنعت بيمه
 • بررسي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در شركت هاي بيمه
 • بررسي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در شبكه بازاريابي و فروش بيمه
 • ارتقاء دانش، بينش و فرهنگ سازي در زمينه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • معرفي الگوهاي موفق در زمينه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • ارائه راه كارهاي عملياتي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • عارضه يابي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه

محورهاي كنفرانس و جشنواره
 

 • جايگاه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه (نهاد سياست گزاري، شركت ها، و شبكه فروش بيمه)
 • استراتژي هاي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در محصولات و خدمات بيمه (خدمات اصلي، خدمات مكمل، محصولات جديد)
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در امور بازاريابي و فروش بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در مديريت ارتباط با مشتريان بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در امور پشتيباني بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در امور فني و عمليات بيمه گري (صدور، كارشناسي، بازديد، و خسارت)
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در نظام آموزش بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در شبكه فروش بيمه (شعب، نمايندگان، كارگزاران، و بازاريابان)
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري از طريق فناوري هاي جديد
 • مطالعه تطبيقي تجربيات داخلي و بين المللي در زمينه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بيمه
 • بسترها و زيرساخت هاي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري درفرايندهاي كاري و برنامه ريزي بيمه
 • چالش ها، آسيب ها و عوامل بازدارنده تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بيمه

اركان كنفرانس و جشنواره :
 
رئيس شوراي سياست گزاري كنفرانس:

جناب آقاي مهندس كريمي، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
دبير شوراي سياست گزاري كنفرانس:
 
جناب آقاي مهندس تائبي، مدير كل روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
دبير كنفرانس:
 
جناب آقاي دكتر آقازاده، رئيس مركز توسعه كسب و كار صنعت بيمه
 
دبير علمي كنفرانس:
 
جناب آقاي دكتر مهدوي، رئيس پژوهشكده بيمه

اعضاي كميته علمي:
 

 1. جناب آقاي دكتر مظلومي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
 2. جناب آقاي دكتر سپهري، رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي
 3. جناب آقاي ضميري، مدير عامل شركت بيمه پاسارگاد
 4. جناب آقاي ضرابي، مدير عامل شركت بيمه كارآفرين
 5. جناب آقاي مظلومي، مدير عامل شركت بيمه رازي
 6. جناب آقاي تاجيك، عضو هيات مديره شركت بيمه ما
 7. جناب آقاي دكتر طباطبايي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد
 8. جناب آقاي دكتر صحت، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
 9. جناب آقاي دكتر دقيقي اصلي، معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه
 10. جناب آقاي اكبرزاده، مدير برنامه، آموزش و بودجه شركت بيمه دانا
 11. جناب آقاي بابائيان، مدير بازاريابي شركت بيمه نوين
 12. جناب آقاي دكتر آقازاده، عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

نظرات