مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

همايش مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

دانشگاه زنجان مفتخر است در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در راستاي ارتقاء و توسعه دانش مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي در استان زنجان و كشور و با هدف گسترش و تقويت هر چه بيشتر پيوندهاي فعالان حوزه‌هاي انديشه و عمل، استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و دانش‌پژوهان، مسئولان و مديران، دانشجويان و كارشناسان كشاورزي، نسبت به برگزاري همايش ملي تحت عنوان
«مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان»
در آبان ماه 1391 اقدام نمايد.
بدين وسيله از كليه استادان دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه‌هاي  علمي و اجرائي، مديران، كارشناسان و دانشجوياني كه در زمينه‌هاي مرتبط با محورهاي كنگره صاحب نظر و اثر مي‌باشند، دعوت مي‌گردد با ارائه ديدگاه‌ها و آثار خود در اين همايش ملي شركت و بر غنا و كيفيت آن بيفزايند. اميد است كه نتايج حاصل از يافته هاي همايش، مسئولين را در اتخاذ تصميمات اساسي در سطح استان ياري نمايد.

 محورهاي همايش

الف)محورهاي فرامنطقه اي

 1. شيوه هاي حمايت از توليد داخلي در بخش كشاورزي
 2. موانع و مشكلات سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش كشاورزي
 3. شيوه هاي برقراري ارتباط مستحكم بين بخش هاي علمي و تحقيقاتي با بخش توليد و فروش
 4. مشكلات مرتبط با صنايع تبديلي اعم از توليد، بازاريابي و فروش
 5. ارزيابي بهره وري حوزه هاي مختلف بخش كشاورزي با در نظر گرفتن قابليت هاي موجود
 6. نقش دولت و سياست هاي توسعه اشتغال در بخش كشاورزي
 7. چگونگي آماده سازي محيط كسب و كار براي فعاليت مولد به صورت زير بنايي در صنايع بزرگ،متوسط و كوچك
 8. نقش تعاوني هاي كشاورزي در جذب سرمايه هاي داخلي و توسعه بخش كشاورزي
 9. نقش كشاورزي مكانيزه در افزايش ظرفيت توليد محصولات
 10. تاثير تسهيلات اشتغال زايي دولت بر اشتغال در بخش كشاورزي
 11. شيوه ها و الگوهاي مناسب حمايت از بخش كشاورزي
 12. مديريت سرمايه هاي انساني و اجتماعي در ارتقاء جايگاه كشاورزي
 13. نقش خوشه هاي صنعتي مرتبط با بخش كشاورزي بر اشتغال نيروي كار
 14. توسعه كسب و كار هاي نوين و كارآفريني با هدف اشتغال مولد بر بخش كشاورزي و صنايع وابسته
 15. استفاده از انرژي هاي نو در تامين انرژي الكتريكي مصارف كشاورزي

ب)محورهاي منطقه اي

 1. بررسي تطبيقي كشاورزي استان زنجان با استان هاي مشابه
 2. قابليت هاي كشاورزي استان زنجان در توليد محصولات كشاورزي
 3. فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان زنجان
 4. جايگاه صادرات محصولات كشاورزي استان زنجان در بازارهاي داخلي و خارجي
 5. تقويت رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي در بخش كشاورزي استان زنجان
 6. عوامل موثر در توسعه صادرات محصولات كشاورزي در سطح استان زنجان
 7. توسعه كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و نقش آن در توسعه بخش كشاورزي استان زنجان
 8. ظرفيت استفاده از سدها،آب هاي سطحي و زير سطحي در توسعه بخش كشاورزي استان زنجان
 9. ظرفيت بالقوه استان زنجان در توسعه محصولات كشاورزي و مقايسه آن با وضعيت موجود
 10. تجزيه و تحليل مدل هاي مختلف توسعه و ارائه مدل توسعه زيربنايي پايدار در بخش كشاورزي استان زنجان
 11. تاثير هدفمندسازي يارانه ها در بخش كشاورزي استان زنجان
 12. پرورش محصولات گلخانه اي و نقش ان در توسعه بخش كشاورزي استان زنجان
 13. تحليل هاي بنيادي و تكنيكي مرتبط با بخش كشاورزي استان زنجان در راستاي تحقق توسعه پايدار
 14. سنجش بهره وري نسبي در پرورش آبزيان در سطح استان زنجان
 15. مديريت مصرف انرژي الكتريكي در بخش كشاورزي استان زنجان
   

نظرات