کنفرانس بین‌المللی اسلام و جامعه

کنفرانس بین‌المللی اسلام و جامعه

كنفرانس بين‌المللي اسلام و جامعه با محوريت عدالت در اسلام در تاريخ 26-25 آذرماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد. هدف از اين كنفرانس ايجاد زمينه‌اي براي تبادل آراء و انديشه‌هاي جديد محققان پيرامون ديدگاه اسلام به مساله عدالت در حيات انساني و چالشهاي تجربي عملي آن است. در اين راستا كنفرانس عدالت در اسلام، سعي دارد تا با نگاهي جامع، نقش كليدي انديشه عدالت اسلامي در حل چالشهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي انسان معاصر را مطرح كند.

براين اساس از تمامي محققان و پژوهشگران ارجمند دعوت مي‌شود كه ديدگاههاي خودشان در اين زمينه به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.

نظرات