اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

اولين همايش ملي سبك سازي و عايق بندي در ساختمان

محورها:

  1. سبك سازي و وزن ساختمان 
  2. سبك سازي و مصالح نوين ساختماني
  3. سبك سازي با مصالح بومي
  4. مصالح نوين و عايق در ساختمان
  5.  سبك سازي و سازه ساختماني

نظرات