نخستین کنفرانس تله مدیسین

نخستین کنفرانس تله مدیسین

نخستين كنفرانس تله مديسين به همت پژوهشكده سلامت الكترونيك دانشگاه صنعتي اميركبير و مركز همايش هاي طاپكو، با هدف تجاري سازي و كاربردي سازي تله مديسين در جامعه پزشكي و برقراري ارتباط بين جامعه پزشكي و جامعه مهندسي پزشكي،برگزار مي شود.

محورهاي كنفرانس:

 • تله مديسين؛  تشخيص و درمان
 • تله مديسين و نظام ارجاع پزشكي خانواده
 • تله مديسين و پرونده الكترونيك سلامت
 • نرم افزارهاي كاربردي در تله مديسين
 • معماري اطلاعاتي و ارتباطي در تله مديسين
 • استانداردهاي تله مديسين
 • امنيت اطلاعات و دسترسي در تله مديسين
 • قانون، حقوق و اخلاق  در تله مديسين
 • تله مديسين در طب نظامي و طب هوافضا
 • تله مديسين و گردشگري سلامت
 • سامانه هاي هوشمند پزشكي
 • تجهيزات و فناوري هاي نوين تله مديسين
 • اقتصاد و مديريت در تله مديسين

نظرات