کنگره موبایل ایران

کنگره موبایل ایران

كنگره موبايل ايران

 وسايل ارتباطي جديد و قابل حمل در كوچك شدن جهان و تسريع و تسهيل ارتباط نقش اساسي داشته است. اين فناوريها به دليل عدم وابستگي به مكان در مقايسه با ساير فناوريهاي ديجيتال توسط اقشار بيشتري از مردم در سراسر دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد و در نتيجه تاثير بيشتري در زندگي اجتماعي، سبك زندگي و رفتار مصرفي ايشان به جاي ميگذارند. فناوريهاي همراه مهمترين فناوريهاي فردي هستند كه ضمن ايجاد خلوت مستقل فردي رابطه اجتماعي فرد را در بستر شبكههاي فردي شده معنادار كرده است.

بنابراين، فناوري همراه در عين فردي بودن عنصري كاملا اجتماعي است و در واقع فرصت و ظرفيت مهمي را براي هر دو عنصر فردگرايي و جامعهگرايي فراهم ميآورد.

ظرفيتهاي رو به توسعه فناوريهاي همراه در مسيري قرار دارد كه اين صنعت ارتباطي را تبديل به صنعت پر ظرفيت به لحاظ كاربران كرده است. تمايل شديد نسل جوان به استفاده از ابزارهاي ارتباطي مدرن در واقع نشان دهنده موج عظيمي از تقاضا و خواست براي حضور در جامعه اطلاعاتي است و ارتباطات اجتماعي كاربران را افزايش داده است.

اين كنگره توسط دانشگاه صنعتي شريف در قالب برپايي همايش هاي علمي تخصصي با هدف آشنايي تخصصي دست اندركاران حوزه آي سي تي با فناوريهاي نوين همراه و چگونگي مشاركت آنها در شكل گيري و فعاليت در فضاي فناوريهاي همراه و از سوي ديگر ايجاد زمينه فرهنگ سازي و آموزش نيروي انساني و معرفي راه حل هاي كسب و كار با برگزاري چهار همايش با عناوين، خدمات ارزش افزوده بربستر تلفن همراه، خدمات عمومي و دولت همراه، خدمات مالي و پرداخت همراه و محتوا و نرم افزارهاي همراه برگزار مي گردد.

اهداف برگزاري كنگره موبايل ايران

 1. آشنايي عمومي اقشار مردم با فناوريهاي نوين همراه، تواناييهاي آن و نقشي كه اين فناوريها مي‌تواند در زندگي روزانه داشته باشند
 2. شناسايي تيمهاي جوان و نوپا و شناسايي سازمان‌ها و شركت‌ها در عرصهي تلفن همراه و خدمات قابل ارايه بر روي آن
 3. ايجاد شور و هيجان، توليد احساس انتظار و ميل به مشاركت به اشكال مختلف در بعضي از گروه‌هاي اجتماعي در رابطه با ورود اين فناوريهاي نو به كشور
 4. آشنايي تخصصي دست‌اندركاران حوزه IT با فناوري‌هاي نوين همراه و چگونگي مشاركت آنها در شكل‌گيري وفعاليت در فضاي تلفن همراه
 5. آشنايي تخصصي صاحبان و مديران كسب‌وكار (بانك‌ها و مؤسسات مالي، صنايع، حوزه تبليغات، فروشندگان كالا و خدمات، كسب‌وكارهاي كوچك،...) با فضاي فناوري‌هاي نوين همراه. كمك به ورود آنها به فضاي همراه و فعاليت در آن
 6. آشنايي سياست‌گذاران كشور و صاحب‌نظران و متفكرين فرهنگي- اجتماعي با فناوري‌هاي نوين همراه و كمك به درك بهتر روابطي كه بين مردم، اقتصاد، فناوري، فرهنگ و غيره شكل خواهد گرفت و مي‌تواند شكل گيرد
 7. شناسايي برخي از نيازها و انتظارات جامعه به قصد بهره‌گيري از فناوريهاي همراه براي پاسخ به اين نيازها
 8. استخراج و جمع‌آوري مجموعه‌اي از ايده‌هاي نو و يا بومي‌شده كه قابليت عملياتي شدن دارند
 9. ايجاد فضايي براي آشنايي و تعامل سازنده بين متخصصين، شركت‌ها، سازمان‌ها، صنايع و اپراتورهاي تلفن همراه
 10. توليد واژگان، اصطلاحات و فرهنگ بومي براي اين مفاهيم مرتبط با فناوريهاي نوين تلفن همراه و معرفي صحيح آنها. ترويج استفاده از زبان و خط فارسي در فضاي تلفن همراه
  ايجاد پيوند بين ارائهدهندگان خدمات فناوريهاي تلفن همراه و صاحبان فكر و تواناييهاي فني به منظور زمينه‌سازي براي رشد تيم‌هاي جوان و نوپا و ارتقاي سطح خدمات ارائه شده در جامعه

محورهاي تخصصي

خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه(Mobile VAS)

 • نقش دولت در توسعه خدمات ارزش افزوده همراه
 • بررسي چارچوب تعاملات و مدل همكاري اجزاي زنجيره ارزش تلفن همراه
 • بررسي تجربيات جهاني در حوزه زنجيره ارزش تلفن همراه
 • نقش خدمات ارزش افزوده در افزايش ARPU
 • بررسي ويژگي هاي بازار خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
 • فرهنگ سازي عمومي جهت استفاده صحيح از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
 • رايانش ابري (cloud computing) و نقش آن در خدمات ارزش افزوده
 • مقايسه و تحليل خدمات ارزش افزوده موجود در كشور
 • تحليل كيفيت خدمات ارزش افزوده اي كه در كشور ارائه مي شود

بازار و كسب و كار خدمات همراه (Mobile Business)

 • مدل‌هاي مشاركت در توليد و ارائه محتوا
 • معيارهاي سنجش و ارزيابي رضايت‌مندي كاربران
 • روش‌هاي نيازسنجي بازار VAS
 • راهكارهاي سرمايه گذاري براي پياده سازي يك مدل كسب و كار با دوام
 • مدل‌هاي كاري و نحوه مشاركت بازيگران اصلي در اكوسيستم خدمات ارزش افزوده
 • فرصت‌هاي شغلي در چرخه خدمات ارزش افزوده
 • مدل‌هاي كسب و كار نرم ‌افزاري نوآورانه: ايجاد يك مدل كسب و كار سودآور و داراي پتانسيل رشد
 • مخاطب شناسي از طريق خدماتي كه مخاطب حاضر است براي آنها هزينه پرداخت كند
 • چگونگي توسعه كسب و كار جذاب براي موسسات مالي براي حصول اطمينان از موفقيت خدمات پرداخت همراه
 • راهكارهاي عملي براي استفاده از فرصت ها و افزايش درآمد از طريق تلفن همراه

اپراتورها و زيرساخت (Operators and Platforms)

 • مقايسه اپراتورهاي داخلي و خارجي و ارائه بهترين عملكردها
 • اپراتور سوم و فناوري 3G
 • چشم‌انداز به كارگيري فناوري LTE در ايران
 • فناوري‌ها و بسترهاي مورد نياز براي ارائه خدمات ارزش افزوده
 • بررسي مشكلات زيرساختي موجود در توسعه خدمات همراه

خدمات عمومي (دولتي) همراه (Public and Government Mobile Services)

 • بررسي و مقايسه خدمات دولت همراه موجود در كشور و نمونه هاي موفق بين المللي
 • آسيب ‌شناسي و رفع موانع موجود بر سر راه ارائه خدمات دولت همراه در كشورهاي در حال توسعه
 • نقش خدمات مكان محور در دولت الكترونيك و مديريت شهري
 • استراتژي‌هاي ايجاد تعهد شهروندي با استفاده از خدمات همراه
 • يكپارچه ‌سازي دولت الكترونيك و دولت همراه
 • چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي اجراي دولت همراه
 • نقش دولت همراه در ايجاد هماهنگي بين نهادهاي فعال دولتي مانند اورژانس و پليس
 • نقش سازمان‌هاي دولتي و خصوصي در توسعه خدمات دولت همراه
 • ارائه خدمات همراه در حوزه كشاورزي؛ چالش ها و موانع
 • چالش‌هاي سياسي، قانوني و فرهنگي موجود بر سر راه ارائه خدمات دولت همراه
 • ريسك‌هاي تامين امنيت خدمات دولت همراه، شناسايي تهديدها و چگونگي برقراري تعادل بين آنها
 • چالش‌هاي زيرساختي موجود بر سر راه ارائه خدمات دولت همراه
 • تجربه‌هاي موفق بين‌المللي در ارائه خدمات عمومي همراه
 • ارزش افزوده تلفن همراه در تأمين امنيت عمومي و مديريت بحران راهكارهاي ارائه خدمات سلامت همراه در ايران
 • برنامه‌ريزي، اجرا و بهره‌برداري پروژه‌هاي ملي سلامت همراه
 • تلفن همراه در نقش پزشك همراه
 • تجربه‌هاي موفق بين‌المللي در سلامت همراه

محتواي همراه (Mobile Content)

 • راهكارهاي توليد و ارائه محتوا و نرم‌افزارهاي بومي
 • چگونه مي ‌توان ميزان موفقيت يك كمپين تبليغاتي/بازاريابي تلفن همراه را اندازه ‌گيري كرد؟
 • استراتژي‌هاي مناسب براي داشتن تبليغات همراه موثر
 • نقطه تقاطع بازاريابي و سرگرمي‌هاي تلفن همراه
 • تقاضا و رفتار مشتركين تلفن همراه چه تاثيري بر سرگرمي‌هاي تلفن همراه دارد؟
 • روش‌هاي به كارگيري و ايجاد انگيزه براي نيروهاي خلاق و مستعد در كشور
 • تأثيرپذيري محتوا از فرهنگ بومي و سلايق مخاطب
 • جايگاه و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي و كنترلي در چرخه توليد و توزيع محتواي همراه
 • مدل‌هاي مشاركت در توليد و ارائه محتوا
 • اهميت كيفيت محتوا و نقش آن در ارتقا سطح فرهنگ كشور
 • راهكارهاي تضمين حقوق صاحبان محتوا
 • نقش متوليان فرهنگي كشور در توسعه محتواي همراه
 • تبليغات همراه؛ از پيامك‌هاي ناخواسته تا فرصت‌هاي خلق ارزش افزوده

خدمات مالي و بانكي همراه (Mobile Banking and Payment)

 • مقايسه روش هاي مختلف پرداخت همراه بر مبناي ارزشي كه هر يك براي مشتريان ايجاد مي كنند
 • چه چيزي يك تامين كننده كيف پول همراه را به يك شريك قابل اطمينان تبديل مي كند؟
 • چگونگي مي ‌توان پرداخت همراه را با ساير روش‌هاي پرداخت سازگار نمود؟
 • تحليل نقش آينده بانك‌ها در صنعت پرداخت همراه و چگونگي سرمايه ‌گذاري آنها در بازار
 • بررسي فرصت‌هاي بردن بانكداري به محاسبات ابري پرداخت همراه: با كمك بانك يا بدون بانك؟
 • NFC راهكاري امن براي پرداخت؟
 • تأمين امنيت در ارائه خدمات مالي همراه
 • موانع فراگير شدن خدمات مالي همراه چيست؟
 • ارائه راهكارهاي برد- برد (بانك و اپراتور) در ارائه خدمات بانكي همراه
 • تلفن همراه؛ كيف پول همراه يا بانك همراه؟
 • استانداردهاي فعلي و نيازمندي هاي آتي در زمينه پرداخت همراه
 • بررسي رفتار مشتريان در استفاده از تلفن همراه در خريد
 • الزامات زيرساختي و مدل هاي تسهيم درآمد در پرداخت همراه
 • چگونگي ايجاد يك نقشه راه براي توسعه موفقيت آميز پرداخت از طريق NFC
 • تاثير تلفن همراه بر بازار خدمات مالي
 • افزايش فرصت ها در انتقال پول با استفاده از فناوري هاي همراه بواسطه هماهنگ سازي تمامي سهامداران

حفظ و وفادارسازي مشتري(Customer Loyalty)

 • مديريت رفتار با مشتري و ساير تكنيك هاي مديريتي و سيستمي
 • شهروند الكترونيك، دولت الكترونيك و مديريت ارتباطات
 • جايگاه مشتريان در برنامه ريزي تبليغات و بازاريابي marketing plan
 • اولويت دادن به حفظ مشتري با استفاده از بررسي بهترين عملكردها
 • طراحي محصول بر مبناي نياز مشتري ارتباط بين CRM و QFD
 • سنجش رضايت مشتريCSM ، ارتباط با مشتريان، افزايش فروش و ارتقاي خدمات
 • نظام خدمات پس از فروش و مديريت ارتباط با مشتريان
 • مدل هاي اجرايي مديريت ارتباط با مشتري، ابزارها و روش ها
 • توسعه استراتژي هاي تجاري براي درگيركردن، جذب كردن و نگه داشتن مشتري از طريق خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
 • كلوپ مشتريان و نقش آن در توسعه روابط با مشتريان
 • روش‌هاي حفظ رضايت‌مندي كاربران

نرم‌افزارهاي همراه (Mobile Apps)

 • مسأله محافظت از حقوق مالكيت مادي- معنوي نرم‌افزارهاي تلفن همراه در ايران
 • نقش فروشگاه‌هاي نرم‌افزاري و روش‌هاي موفق پياده سازي آن
 • چگونگي رقابت توليدكنندگان داخلي نرم‌افـزار با انبوه نرم‌افـزارهاي رايگـان بين‌المللي موجود
 • درك پويايي فروشگاه نرم افزاري، كسب درآمد و تغييرات بازار
 • ايجاد تجربه ارزشمند براي مشتري بواسطه ارائه محتوا و نرم ‌افزار با ارزش ‌تر
 • بررسي تجربه‌هاي ملي و بين المللي بنگاه‌هايي كه موفق به ارائه مطلوب نرم افزار خود شده ‌اند
 • درگير كردن و وفادارسازي كاربران نرم افزارهاي همراه
 • آخرين چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود براي توسعه محتوا و نرم ‌افزارهاي همراه

وب همراه (Mobile Web)

 • نقش توسعه كاربري وب در تلفن همراه
 • استفاده از وب و انواع مرورگر براي ارائه محتوا و تعامل با مخاطب
 • مقايسه نرم‌افزار و مرورگر وب به عنوان دو
 • تاثير پيشرفت چشمگير قابليت‌ها و انعطاف‌پذير بالاي فناوري‌هاي وب بر اكوسيستم نرم‌افزار همراه
 • شباهت‌ها و تفاوت‌هاي ارائه خدمات عمومي در بستر وب و تلفن همراه
 • استقرار استراتژي يكپارچه وب و خدمات ارزش افزوده براي هدايت مشتركين در يك بازار رقابتي

نظرات