همایش علوم و تکنولوژی تشعشع سنجی

همایش علوم و تکنولوژی تشعشع سنجی

همايش علوم و تكنولوژي تشعشع سنجي

علوم و فنون هسته اي جزء فن آوري هاي پيش رفته و برتر در عصر كنوني به شمار مي آيند. امروزه تاثير اين علوم در گسترش دانش بشري، تسلط بر طبيعت، تامين رفاه و پيشرفت زندگي بشر غير قابل ترديد بوده و به درستي مي توان آن را از عناصر و محور هاي اصلي توسعه ي پايدار و از عوامل مهم اقتدار يك كشور به شمار آورد. بررسي و شناسايي ظرفيت هاي موجود و نيازهاي پژوهشي در زمينه تشعشع سنجي ،تكنولوژي آشكارساز ها و علوم وابسته به آن همچنين كاربرد هاي گسترده آشكار سازي در زمينه هاي علوم پزشكي، صنعتي، كشاورزي،زمين، راكتور، گداخت و موضوعات مرتبط، اهميت برگزاري همايش تخصصي با اين  موضوع را نمايان مي سازد. مركز بين المللي و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي به منظورايجاد زمينه تبادل نظر  در  فراهم آوردن امكانات مناسب براي اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي و پروژه هاي كاربردي اقدام به برگزاري اولين همايش علوم و تكنولوژي تشعشع سنجي نموده است تا با هم انديشي متخصصين ، محققين و علاقمندان در داخل كشور وبا  برنامه ريزي هاي لازم جهت رسيدن به اهداف متعالي كشور، توسعه  و نوآوري در زمينه كاربرد علوم و فنون هسته اي را بيش از پيش به ارمغان آورد.

محورهاي همايش

  • طراحي و ساخت آشكار سازها
  • تشعشع سنجي محيطي
  • راديوگرافي پزشكي و صنعتي
  • علوم كشاورزي
  • علوم زمين، اكتشافات و پيش بيني زلزله
  • راكتور
  • گداخت هسته اي
  • ساير موضوعات مرتبط
     

نظرات