دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا

ثبات توليد در كشاورزي مستلزم شناخت كافي از روابط متقابل گياه و محيط است. در شرايطي كه اكوسيستم‌هاي كشاورزي دستخوش تغييرات ناشي از گرمايش جهاني، تغيير اقليم  و پيامدهاي آن هستند، براي حصول به اين ثبات نيازمند پيش‌آگاهي از اين پيامدهاي آتي در عرصه‌هاي  مختلف خواهيم بود. هم‌اكنون در كشورهاي پيشرفته، علم مدلسازي يكي از ابزارهاي مهم در رسيدن به اين ثبات به شمار مي رود .مدل‌هاي شبيه‌سازي رشد و نمو گياهان، ابزارهاي كمي هستند كه بر اساس اصول علمي و روابط رياضي استوار بوده و مي‌توانند اثرات متفاوت اقليم، آب، خاك و عوامل مديريت زراعي را روي رشد و نمو گياهان مورد ارزيابي قرار دهند. با توجه به برگزاري موفق اولين كنفرانس مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا به صورت تخصصي توسط مركز ‌بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و با مشاركت دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال 1389، به ياري خداوند متعال بنا بر آن است تا دومين كنفرانس را به منظور يافتن راهكارهاي اجرايي و عملياتي در جهت توسعه پايدار كشاورزي برگزار نماييم.

محورهاي همايش

 • مدل‌هاي آب و هوا -محصول
 • مدلسازي تبخير در روابط آب و خاك
 • پيامد‌هاي گرم شدن جهاني بر كشاورزي
 • كمي‌سازي ريسك خشكسالي كشاورزي
 • كاربرد مدل‌هاي زراعي در مديريت محصول و تحليل‌هاي اقتصادي
 • روش‌هاي داده‌كاوي در مدلسازي محصول
 • كاربرد نرم‌افزارها و فن‌آوري‌هاي نوين در مدلسازي زراعي
 • مدل‌هاي شبيه‌سازي و سيستم‌هاي تصميم‌گيري
 • كاربست مدل‌هاي جوي اقيانوس در توليد ورودي‌هاي مدل‌هاي زراعي
 • مدلهاي گرد و غبار و عملكرد
 • مدل‌هاي هيدرولوژيك و هيدرومتئورولوژيك

دبير علمي :

دكتر امين باقي زاده
 

نظرات