سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

دبير علمي:

دكتر مريم نيك نژادي           

دبير اجرايي:

دكتر عبدالحسين شاهوردي        


گروه هدف:

18 بازآموزي جهت متخصصين زنان وزايمان، متخصصين ارولوژي، متخصصين ژنتيك انساني (ژنتيك پزشكي)، دكتراي علوم تشريحي (آناتومي)، دكتراي بهداشت باروري، دكتراي بيولوژي توليد مثل.
12 بازآموزي جهت متخصصين راديولوژي، متخصصين آسيب شناسي، دكتراي ايمني شناسي، دكتراي اپيدميولوژي، دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي، پزشكان عمومي، دكترا، كارشناسي ارشد و كارشناسي مامايي، كارشناسي ارشد ژنتيك انساني، كارشناسي ارشد ايمني شناسي، كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي.
9 بازآموزي جهت متخصصين بيماريهاي داخلي، متخصصين بيهوشي، دكتراي داروسازي باليني، متخصصين روانپزشكي، دكتراي بهداشت مادر و كودك، دكترا، كارشناسي ارشد و كارشناسي پرستاري، كارشناسي علوم آزمايشگاهي.

نظرات