اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی

اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی


محورهاي اين همايش شامل موضوعات مربوط به آموزش در حيطه دروس ذيل از علوم پايه پزشكي است:

  1. علوم تشريحي
  2. فيزيولوژي انساني
  3. ژنتيك و بيولوژي انساني

اهداف همايش:

در درجه اول، تبيين مشكلاتي كه درخصوص آموزش اين علوم به مخاطباني از گروه هاي مختلف علوم پزشكي و بويژه دانشجويان پزشكي عمومي، وجود دارد است؛ زيرا از يك سو در بين كل رشته ها، دانشجويان اين گروه، واجد بيشترين تعداد بوده و از سوي ديگر نياز به اصلاح الگوي آموزشي به اين گروه بيش از پيش احساس مي شود. به دنبال هدف نخست، ارائه راهكارهايي است كه از سوي مدرسين و صاحب نظران، براي رفع مشكلات فوق و ارتقاع سطح آموزشي يافت شده و يا پيشنهاد مي شود.

1-تسهيل قدرت يادگيري و يادآوري در دروس دانشگاهي

بررسي متون بالادستي در مورد آموزش و تسهيل آن
تاثير هنر در تسهيل يادگيري
تاثير شگفت‌انگيز تصورات موهوم در ازدياد قدرت يادگيري و يادآوري

2- موضوعاتي كه بين سه گروه فوق مشترك است:

ادغام اين علوم با ساير دروس علوم پايه وباليني :
بصورت ادغام افقي (Horizontal Integration)
بصورت ادغام عمودي (Vertical integration)
ارائه راهكارهايي جديد براي آموزش بخش هايي كه يادگيري آنها دشوار است.
استفاده از تكنيكهاي آموزشي من جمله:

case based learning
problem based learning
web-based learning
didactic lecture و role-play

1-موضوعات ويژه علوم تشريحي

آموزش علوم تشريحي در فضاي مجازي
علوم تشريحي كاربردي بويژه براي پزشكان عمومي

به عنوان بخش جانبي همايش ارائه بخش هاي ويژه در گروه علوم تشريحي:

وب سايت
كلاس درس و موزه ديجيتال
آزمايشگاه بافت شناسي به هم پيوسته

2-موضوعات ويژه فيزيولوژي

فيزيولوژي باليني
طراحي آموزشي و مدل سازي در آموزش فيزيولوژي

3-موضوعات ويژه ژنتيك و بيولوژي

تصاوير و انيميشن هاي مباحث ژنتيك شامل
ساختمان هاي سه بعدي از DNA
پيشرفت هاي جديد در فرآيند يادگيري همانندسازي، رونويسي، ترجمه
جهش ها و انحرافات كروموزوم
برنامه آموزش ژنتيك بر پايه
دانش پزشكان و كاربردهاي عملي
الگوهاي ارجاع مشاوره ژنتيك
مراقبت هاي اوليه ژنتيك

نظرات