دومین همایش بین المللی  و چهارمین همایش سراسری  تازه های غدد و متابولیسم

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

محورها :

  • ديابت و پره ديابت
  • اختلالات ليپيد، چاقي و سندرم متابوليك
  • بيماريهاي تيروئيد
  • اوستئوپروز و ساير اختلالات كلسيم و فسفر
  • بيماريهاي غدد فوق كليوي
  • اختلالات گونادها
  • اختلالات هيپوفيز
  • ساير اختلالات غدد و متابوليسم

نظرات