سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

سومين سيمنار بين اللملي كاهش سوانح ترافيكي، چالش ها و راهكارهاي پيش رو

سومين سيمنار بين اللملي كاهش سوانح ترافيكي، چالش ها و راهكارهاي پيش رو

با توجه به اينكه مرگ و مير ناشي از تصادفات به عنوان دومين عامل مرگ در ايران مي باشد، مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت در راستاي كاهش ميزان مرگ مير و عوارض اجتماعي، اقتصادي ناشي از آن و تهيه راهكارهاي عملي و علمي در اين زمينه سومين سيمنار بين اللملي كاهش سوانح ترافيكي، چالش ها و راهكارهاي پيش رو را برگزار مي نمايد. لذا از كليه محققين درخواست مي گردد تا با ارائه پ‍ژوهشهاي خود در اين زمينه بر غناي اين سيمنار بيفزايند و ما را در تحقق اين امر مهم ياري رسانند.

محورهاي سمينار:

  1. ايمني راهها و مديريت حمل ونقل
  2. آموزش همگاني، نقش سازمان ها هاي مردم نهاد در كاهش بار تصادفات
  3. بار ناشي از تصادفات، تفاوتهاي منطقه اي، ملي و درون كشوري، و تحليل و علت يابي اين تفاوت ها
  4. تاثيرات اجتماعي تصادفات و نقش هاي متقابل آن برسلامت روان
  5. ارزيابي ميزان موفقيت مداخلات در كاهش بار  تصادفات و تحليل علل موفقيت يا عدم توفيق
  6. بررسي كيفيت خدمات دربرخورد با  تصادفات
  7. روش هاي تحليل داده هاي تصادفات، طراحي بانك  داده ها و داده كاوي
  8. نوآوري در كاهش بار تصادفات

كميته علمي سمينار :

رئيس سمينار:

دكتر كامران باقري لنكراني

دبير علمي سمينار:

دكتر سيد تقي حيدري

اعضاي كميته:

حسن جولايي
نجمه مهارلويي
بهنام هنرور
مسعود خاتمي
علي رضا اسماعيلي
حميد سوري
شهرام بلند پرواز
حميد رضا عباسي
شهرام پايدار
آريا حجازي
محمد جواد مراديان
كاظم جوانمردي
سيد محمد رضا ضيايان

نظرات