نخستین همایش زنان و زندگی شهری

نخستین همایش زنان و زندگی شهری

ستاد توانمندسازي زنان شهرداري تهران با همكاري معاونت برنامه ريزي و توسعه‏ي شهري شهرداري نخستين همايش زنان و زندگي شهري را برگزار مي نمايد. از تمامي اساتيد محترم، صاحب نظران، محققين و دانشجويان گرامي در حوزه هاي مختلف علوم  اجتماعي، مديريت، برنامه ريزي شهري، محيط زيست، معماري و شهرسازي و ساير رشته هاي مرتبط جهت ارايه‏ي مقاله و شركت در اين همايش دعوت به‏عمل مي آيد.
 
محورهاي همايش:
 
زنان، حقوق شهروندي و مديريت شهري

 • حقوق شهروندي زنان
 • نگرش هاي مديران شهري نسبت به زنان
 • نگرش زنان به مديريت شهري
 • مشاركت زنان شهري در مديريت خانواده
 • مشاركت زنان در مديريت محله هاي شهري
 • مشاركت زنان در مديريت شهري
 • نقش سازمان هاي مدني زنان در مديريت شهري
   
  زنان و اقتصاد شهري
 • زندگي اقتصادي زنان در شهر (با تأكيد بر اشتغال، درآمد و پس انداز)
 • كارآفريني زنان در شهر
 • زنان و اقتصاد اجتماعي در شهرها
 • فعاليت هاي نامحسوس اقتصادي زنان در محيط هاي شهري
   
  زنان و فضاهاي عمومي شهري
 • فضاهاي عمومي وكيفيت زندگي شهري زنان
 • زنان و فضاهاي عمومي شهري در مقياس محلي
 • زنان و طراحي محيطي- فضائي شهر 
 • زنان و دسترسي به فضاهاي شهري
 • زنان و بهره برداري از فضاهاي شهري
   
  زنان، امنيت و آسيب هاي اجتماعي
 • زنان و آسيب هاي ناشي از زندگي شهري
 • زنان شهري و مسائل زندگي خانوادگي (خشونت ، طلاق و...)
 • جرائم زنانه در محيط هاي شهري
 • زنان، بزه ديدگي و ناامني در شهر
 • نقش زنان در كاهش آسيب هاي زندگي شهري
   
  زنان و سرمايه ي اجتماعي
 • عوامل مؤثر بر سرمايۀ اجتماعي زنان شهري
 • مشاركت زنان شهري در سازمان هاي اجتماع محور
 • مشاركت زنان شهري در سازمان هاي مدني
 • نقش زنان در تقويت سرمايۀ اجتماعي در شهر
 • بررسي وضعيت انزوا و تنهائي زنان در شهر
   
  زنان و فرهنگ شهري
 • سبك زندگي زنان در شهر
 • اوقات فراغت و مصرف كالاهاي فرهنگي زنان در شهر
 • نقش زنان در سياستگذاري و مديريت فرهنگ شهري
 • وضعيت و نقش زنان شهري در تحولات فرهنگ خانواده، فرهنگ محله اي و فرهنگ شهري
 • سرمايۀ فرهنگي زنان درشهر
 • زنان و ميراث فرهنگي شهر
 • زنان شهري و آسيب هاي فرهنگي
   
  زنان، سلامت و محيط زيست شهري
 • زندگي شهري و سلامت جسمي، رواني و اجتماعي زنان در شهر
 • نقش زنان شهري در سلامت خانواده
 • سهم زنان شهري در اداره نهادهاي مردم نهاد زيست محيطي و حوزه سلامت
 • مشاركت زنان شهري در توليد و نگهداشت فضاهاي زيست محله‏اي


نظرات