سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی

سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی

سومين كنفرانس مديريت مصرف انرژي درمراكز بهداشتي و درماني

كنفرانس دو روزه مديريت مصرف انرژي با هدف زير برگزار مي شود :

انتشار نتايج بدست آمده از استقرار روش هاي مديريت مصرف و توليد انرژي در مراكز سلامت به منظور يادگيري همگاني

محورهاي كنفرانس

 1. روش هاي خلاقانه براي كنترل مصرف حامل هاي انرژي
 2. ارزيابي اقتصادي مداخله هاي انجام شده در مديريت مصرف انرژي
 3. تجربه هاي استقرار سيستم هاي مديريت انرژي و استانداردهاي مرتبط
 4. روش هاي ابتكاري آموزش و فرهنگ سازي در كنترل مصرف انرژي
 5. سيستم مديريت هوشمند ساختمان
 6. فناوري اطلاعات و كنترل مصرف انرژي
 7. تامين مالي و بيمه انرژي
   
   
   

نظرات