همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن

همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن

همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آن

همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آنها، به عنوان يكي از مهمترين گردهمايي هاي علمي در عرصه مديريت محيط زيست كشور با هدف توسعه و پيشرفت پژوهش هاي نوين، بنيادي، كاربردي و توسعه اي و نيز روزآمدسازي آگاهي جامعه علمي و اجرايي از آخرين دستاوردهاي علمي و فني جهان در موضوع مديريت محيط زيست، به صورت دو سالانه بوسيله دانشگاه آزاد اسلامي، واحدعلوم و تحقيقات خوزستان برگزار مي‌گردد. پس از 5 دوره برگزاري موفق اين همايش،‌ اينك اين دانشگاه با همكاري و حمايت ساير مراكز آموزش عالي ، سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي افتخار ميزباني نخستين همايش بين المللي بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن را در تاريخ25و 26 بهمن ماه سال 1391 در جزيره كيش برعهده دارد. بر اين اساس، از تمامي متخصصان، كارشناسان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور دعوت مي شود با شركت در اين همايش و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند
 
اهداف كنفرانس:

 1. توسعه دامنه علمي و پژوهشي مهندسين، محققين، اساتيد و دانشجويان در زمينه هاي محوري كنفرانس.
 2. ايجاد ارتباط علمي، پژوهشي و صنعتي بين دانشگاهها و موسسات فني و مهندسي و صنايع مربوطه
 3. پايه گذاري يك رويداد با كيفيت و اثر بخش ملي و بين المللي توسط دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهواز

محورهاي همايش

تغيير اقليم و گرمايش جهاني

 • گازهاي گلخانه اي
 • عوامل موثر در تخريب لايه ازون
   

مكانيسم هاي توسعه پاك(CDM)
 

 • مكانيسم هاي توسعه پاك در محيط زيست و گسترش آن در كشورها
  انرژي و محيط زيست
   

كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست

 • نانوتكنولوژي و محيط زيست
 • روشها و مدلسازي در محيط زيست
 • اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست
   
   

الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري

 • شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
 • طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
 • حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
 • مديريت محيط زيست شهري و منطقه اي
   

ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي

 • ارزشگذاري اقتصادي تالابها
 • بررسي خسارت هاي تغيير اقليم
 • ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
 • حسابداري زيست محيطي

ارزيابي و آمايش سرزمين

 • ارزيابي هاي زيست محيطي
 • ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
 • ارزيابي ريسك زيست محيطي
 • مدل هاي آمايش سرزمين
 • اثرات زيست محيطي پروژه ها و طرحهاي كلان
 • توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها
   

پسماندها و بازيافت

 • مديريت پسماندها
 • مديريت مواد زائد خطرناك
 • بازيافت مواد زائد
 • بازيافت مواد زائد خطرناك
   

آلودگيهاي محيط زيست

 • آلودگيهاي اكوسيستم هاي آبي
 • آلودگيهاي هوا
 • آلودگيهاي خاك
 • آلودگيهاي صوتي
 • آلودگيهاي صنعتي
   

حقوق محيط زيست

 • قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي
 • نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي
 • تدوين واجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست.
 • چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
 • جرائم زيست محيطي
   

تنوع زيستي

 • عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستمهاي خشكي و آبي
 • بوم شناسي و حفاظت از آن
 • مديريت تالابها
 • مديريت مناطق ساحلي
   
   
   
   

نظرات