هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی

هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی

هجدهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور بر اساس محوريت « تاثير سياستهاي حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني بر صادرات غير نفتي كشور » در تبريز با محورهاي فرعي ذيل برگزار خواهد شد .

  1. تبيين اهداف و آثار سياستهاي حمايت از توليد كار و سرمايه ايراني در ارتباط با توسعه صادرات غير نفتي .
  2. ظرفيتها و اهداف و شاخصهاي برنامه پنجم براي تحقق حمايت از توليد ملي .
  3. برنامه پنجم و حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني و نقش آن در زمينه توسعه صادرات 
  4. تاثير سياستهاي حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني در تحقق اهداف چشم انداز .
  5. نقش سياستهاي بانكي (پولي ، ارزي) در حمايت از توليد ملي ، كارو سرمايه ايراني و تاثير آن در توسعه صادرات غير نفتي.
  6. نقش سياستهاي اقتصادي وزارت امور خارجه (كنسولگريها و رايزنيهاي بازرگاني ) در تحقق اهداف حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني .
  7. نقش هماهنگ كننده قواي سه گانه (مقننه – قضائيه – مجريه ) در تحقق اهداف حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني .
  8. نقش نهادها و سازمانهاي نظارتي در تحقق اهداف حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني.

نظرات