هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

هشتمين همايش زبان‌شناسي ايران با همكاري دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انجمن زبان‌شناسي ايران و فرهنگستان زبان و ادب فارسي در محل دانشكدة ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي دانشگاه علامة طباطبائي برگزار مي‌شود.

محورهاي همايش

 • آواشناسي
 • واج‌شناسي
 • صرف
 • نحو
 • رده‌شناسي زبان
 • معني‌شناسي
 • زبان‌شناسي نظري
 • زبان‌شناسي كاربردي
 • نشانه‌شناسي
 • كاربردشناسي زبان و تحليل گفتمان
 • ترجمه‌شناسي
 • آموزش زبان فارسي
 • زبان‌شناسي رايانه‌اي
 • فرهنگ‌نگاري
 • اصطلاح‌شناسي
 • عصب‌شناسي زبان
 • روان‌شناسي زبان
 • زبان‌شناسي شناختي
 • جامعه‌شناسي زبان
 • گونه‌هاي زبان فارسي
 • زبان‌ها و گويش‌هاي محلي ايران
 • تداخل و برخورد زباني
 • زبان‌شناسي تاريخي-تطبيقي
 • زبان‌هاي ايراني كهن
 • تكوين زبان فارسي
 • نقش زبان و ادب فارسي در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي.

شوراي برگزاركننده

 • دكتر محمد دبيرمقدم: دانشگاه علامه طباطبايي. دبير همايش
 • دكتر سيدمصطفي عاصي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر ويدا شقاقي: دانشگاه علامه طباطبايي. رييس انجمن زبانشناسي ايران
 • دكتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر يحيي مدرسي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

شوراي علمي

 • دكتر فردوس آقاگل‌زاده: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر حميدرضا آيت‌الهي: دانشگاه علامة طباطبائي و رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر محمود بي‌جن‌خان: دانشگاه تهران
 • دكتر يداله ثمره: عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر فريده حق‌بين: دانشگاه الزهرا
 • دكتر محمد دبيرمقدم: دانشگاه علامة طباطبائي و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر محمدتقي راشد محصل: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر محمدرضا رضوي: فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر شهلا رقيب‌دوست: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر ويدا شقاقي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر مهرنوش شمس‌فرد: دانشگاه شهيد بهشتي
 • دكتر علي اشرف صادقي: عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر رضامراد صحرايي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر كورش صفوي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر سيدمصطفي عاصي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر رضا غفارثمر: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر فرزانه فرحزاد: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر فريبا قطره: دانشگاه الزهرا
 • دكتر عليرضا قلي‌فاميان: دانشگاه پيام نور
 • دكتر عاليه كرد زعفرانلوكامبوزيا: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر غلامحسين كريمي دوستان: دانشگاه تهران
 • دكتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر كامبيز محمودزاده: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر يحيي مدرسي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر گلناز مدرسي قوامي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر مجتبي منشي‌زاده: دانشگاه علامة طباطبائي

شوراي اجرايي

 • دكتر ويدا شقاقي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر كورش صفوي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر رضامراد صحرايي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر سپيده عبدالكريمي: انجمن زبان شناسي ايران
 • دكتر شهرام مدرس خياباني: دانشگاه آزاد اسلامي(واحد كرج)
 • دكتر گلناز مدرسي قوامي: دانشگاه علامة طباطبائي

 

نظرات