کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

كنفرانس منطقه اي انفورماتيك پزشكي

اهداف كنفرانس :

دانش انفورماتيك پزشكي داراي تعاريف متنوعي ميباشد. به عنوان تعريفي جامع ميتوان گفت كه دانش انفورماتيك پزشكي دانشي چند رشته اي است كه از تركيب علومي تشكيل شده است كه هدف اوليه آن ها جمع آوري، نگه داري، تحليل و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشكي و سلامت است. اين علوم شامل رشته هاي مختلفي از دانش مانند علوم كامپيوتر و طراحي نرم افزار، دانش اطلاعات ( Information Science) ، شناخت شناسي ( Cognitive Science  ) ، مهندسي نياز، مهندسي ارتباطات انسان و كامپيوتر و...مي باشد.

دانش كامپيوتر و اطلاعات ( كه با همديگر دانش انفورماتيك شكل ميدهند ) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزي ميباشند، ولي از آنجا كه علوم مرتبط با پزشكي و سلامت بزرگترين و پيچيده ترين گستره دانش را در دنياي فعلي اطلاعات و دانش فعلي جهان تشكيل ميدهند . دانش انفورماتيك زيست پزشكي بصورت دانشي مستقل و آكادميك شكل گرفته و توسعه يافته است.

زمينه هاي كليدي تحقيقات در اين علم عبارتند از:

 • درك چگونگي استفاده و بهره برداري محققين و پرشكان از اطلاعات براي به انجام رساندن اهداف خود
 • مدلسازي از ساختارهاي موجود به عنوان نماينده داده ها و اطلاعات كه باعث ميشوند تا ارتباط بين مفاخيم و اصطلاحات روشن تر شوند
 • توسعه و تكامل سيستم هاي كمك تشخيصي كامپيوتري براي بهبود وضعيت درمان بيماران، تحقيقات زيست پزشكي، آموزش و مديريت
 • فهم و مخاطب قرار دادن گردش كار امور مرتبط ، مديريت ، ارتباطات و مسائل مربوط به تقابل بين انسان و كامپيوتر
 • توسعه روش هايي براي ارزيابي مدل ها و سيستم ها نظير تحقيقات خدمات بهداشتي و داده كاوي

محورهاي كنفرانس
 

 • داده كاوي و اكتشاف در نظام سلامت
 • كاربردهاي واقعيت مجازي در نظام سلامت
 • آموزش الكترونيكي در نظام سلامت
 • سيستم هاي پزشكي از راه دور
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام سلامت
 • شبكه هاي الكترونيكي بهداشتي ، درماني و اورژانسي
 • پرونده ي الكترونيك سلامت
 • استانداردها و امنيت در نظام سلامت

 

 

نظرات