اولین همایش آموزشی کیفیت در ساخت و بازرسی ساختمان های فولادی

اولین همایش آموزشی کیفیت در ساخت و بازرسی ساختمان های فولادی

اولين همايش آموزشي كيفيت در ساخت و بازرسي ساختمان هاي فولادي


درباره همايش

كنترل كيفيت و بازرسي ، عباراتي هستند كه امروزه در بسياري از فعاليت هاي توليدي و صنعتي به آن پرداخته مي شود. در پروژه هاي بزرگ، مثل احداث پالايشگاه، پتروشيمي و نيروگاه كنترل كيفيت و بازرسي بسيار متداول است و تشكيل واحد كيفيت براي سازنده، پيمانكار، نصاب و يا مجري اماني از ضروريات محسوب مي شود ولي در پروژه هاي ساختماني اين مهم گاها مورد بي مهري واقع مي گردد.

امروزه در فعاليت هاي توليدي و صنعتي و پروژه اي نمي توان با يك يادداشت يا يك صورتجلسه كار را به انجام رسانيد. براي ثبت و ضبط تمام اطلاعات، مشخصات فني، جنس ها و اندازه هاي ضروري كه مورد استفاده حال و آينده محصول يا كارخانه و يا واحد است و اخذ تائيديه از طرف هاي ذي ربط و همچنين آگاهي از مباني طراحي و آشنايي با كدها، استانداردها و معيارهاي پذيرش مورد استفاده و به عبارتي ديگر، تهيه شناسنامه يا كتابچه مهندسي محصول يا كارخانه يا واحد، بازرسي و كنترل كيفيت مورد نياز است.

تمامي فرم ها، جدول ها و نمودارهاي مورد نياز براي اين ثبت و ضبط از واحد كيفيت به جريان مي افتد و پس از گردش در مسير مشخص شده و تكميل، دوباره در واحد كيفيت جمع آوري و تبديل به شناسنامه فني يا كتابچه مهندسي مي گردد.

لذا با توجه به گستره وسيع فعاليت هاي توليدي، صنعتي و پروژه اي، حوزه فعاليت كنترل كيفيت و بازرسي دامنه وسيعي دارد و به اختصار مي توان گفت بازرسي و كنترل كيفيت از الزامات هر پروژه و بالاخص سازه هاي ساختماني فولادي است.
 

اهداف برگزاري همايش

  • انتقال مطالب علمي و كاربردي در سطحي متناسب با نياز هاي واقعي
  • برقراري ارتباط با اساتيد صنعت بازرسي ساختمان هاي فولادي
  • آموزش از طريق روش هاي نوين انتقال مطلب
  • افزايش كيفيت ساخت سازه هاي فولادي ساختماني در كشور
  • ترويج و كاربردي نمودن استانداردهاي صنعتي
  • هم انديشي و افزايش سطح دانش تخصصي
  • حركت در مسير بهبود كيفيت بازرسي ساختمان هاي فولادي
     

نظرات