دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

دومين كنفرانس و نمايشگاه مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي

معرفي همايش

در توليد هر محصولي، چهار عامل مواد اوليه، سرمايه، نيروي انساني و انرژي دخيل هستند. از سوي ديگر در مصرف همين محصول توليدي، صرفا انرژي است كه الزاما به كار مي آيد. به عبارتي ديگر انرژي داراي نقش دوگانه بوده و هم در توليد و هم در مصرف (استفاده) محصول توليدي بكار مي آيد. انرژي خورشيدي، اولين انرژي بود كه بشر آن را مورد استفاده قرار داد. اولين استفاده مهندسي از انرژي خورشيدي به سال 212 قبل از ميلاد برميگردد كه ارشميدس توسط آينه هايي كه در كنار همديگر چيده بود، توانست با تمركز پرتو خورشيد ا بر روي كشتيهاي مهاجم به يونان، آنها را به آتش بكشد. در كنار انرژي خورشيدي لازم است به انرژي باد اشاره نمود كه آثار استفاده كهن آن در جنوب شرقي ايران، مصر و كشورهاي غربي قاره اروپا وجود دارد. در قرن هجدهم با انقلاب صنعتي كه از كشور انگلستان با اختراع ماشين بخار آغاز گرديد، استفاده از انرژيهاي فسيلي (نفت و زغال سنگ) سرعتي سرسام آور به خود گرفت تا دهه 70 ميلادي كه خاورميانه شاهد تحولات سياسي عمده اي بود. تلنگري براي كشورهاي صنعتي غربي براي تامين انرژي. پس از آن استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و مصرف منطقي از انرژيهاي فسيلي در سراسر جهان پا گرفت. چرا كه انرژيهاي فسيلي محدود بوده و نسلهاي آينده نيز حق بهره مندي از آن را دارند.

اهداف همايش

شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد همايش علمي تخصصي "مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي" را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع استفاده منطقي از انرژي در صنايع مختلف و مطالعه علمي اين حوزه را در تهران برگزار نمايد. در اين راستا از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها و موسسات فعال در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط انتظار ميرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، نظرات، پيشنهادات و آگاهي هاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطلاع جامعه متخصصين كشور برسانند

محورهاي همايش

 1.   جايگاه آتي مديريت انرژي در منطقه و كشور
  » مطالعه و تحليل آماري تاثير مديريت انرژي بر مصرف انرژي
  » روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمانها و نقش آن
  » نقش فن آوريهاي نوين و مديريت انرژي
  » مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
  » نقش سياستهاي مالي و حمايتي دولت در اجراي صحيح مديريت انرژي
  » رابطه مديريت انرژي و مميزي انرژي
  » تاثير مديريت انرژي بر اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي
  » روش هاي مديريت انرژي در سيستم انرژي (توليد، تبديل، انتقال، ذخيره سازي، توزيع و مصرف انرژي)
  » حجم سرمايه‌گذاري لازم جهت استفاده از سيستم مديريت انرژي
  » نقش شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) در مديريت انرژي
 2.   راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و انرژي
  » نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در بهينه سازي مصرف انرژي
  » راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و گاز
 3.   برنامه‌ريزي بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي درافق 20 ساله
  » تركيب بهينه حامل‌هاي انرژي در سبد عرضه و تقاضا
  » سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
  » راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي
  » استانداردها و معيارهاي عرضه و تقاضاي انرژي
  » تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
  » مديريت انرژي و مسائل زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي انرژي و مسئله تغيير اقليم
  » بهترين نمونه‌هاي (Best Practices) اجراي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي در بخشهاي مختلف
 4.    ظرفيت‌هاي صرفه‌جويي انرژي در صنايع نفت و انرژي
 5.   راهكارهاي اجرائي - عملياتي مديريت مواد و انرژي
  » لزوم مديريت مواد و انرژي با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها

نظرات