نهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

نهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

مقدمه:

از لحاظ مفهومي مديريت استراتژيك با تحول در تئوري‌هاي مديريت همگامي دارد. مكاتب كلاسيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبه‌هايي از سازمان و عملكرد آن تأكيد مي‌كردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود. مسايلي از قبيل برنامه‌ريزي توليد، رفتار زيردستان، بهبود محيط كار، نقش گروههاي غيررسمي در بازدهي كار، مدل‌هاي كمي تصميم‌گيري و غيره. ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه ، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، مسأله اصلي آنها نبود. چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنين نيازي هم احساس نمي شد. به تدريج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل اطمينان محيطي از ميان رفت و تغييرات و حوادث شتابنده اي در جهان اتفاق افتاد. لذا تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده‌ جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه‌ شركت‌ها موجب رشد كه مديران توجه خود را به محيط سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيستم، اقتصاد، برنامه‌ريزي بلند مدت، استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گيرد. اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي بود.
توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سازمان‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي كند. وجود عدم قطعيت هاي محيطي در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، توجه به استفاده از مدل مديريت استراتژيك را افزون تر مي كند.

اهداف كنفرانس:

 • نشر و گسترش دانش مديريت استراتژيك
 • توسعه و ترويج نگرش تخصصي و علمي به مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
 • معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي مديريت استراتژيك و كاربرد آنها در سازمانهاي پيشرو و آينده نگر
 • تبادل تجربه پيرامون دستاوردهاي توسعه مديريت استراتژيك در بنگاه‌هاي كسب و كار


محورهاي تخصصي كنفرانس:

 • تكنيك‌هاي ارزيابي، بهبود و مديريت عملكرد مبتني بر استراتژي
 • تكنيك‌هاي ارزيابي بلوغ سازمان‌ها در برنامه‌ريزي، اجرا و پياده‌سازي استراتژي
 • تكنيك‌ها و روش‌هاي همسويي افقي و عمودي استراتژي‌ها
 • تكنيك‌هاي تصميم گيري و برنامه ريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت
 • تكنيك‌هاي سرعت بخشي به فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
 • تكنيك‌هاي بودجه بندي و تخصيص استراتژيك منابع
 • تكنيك‌هاي هدفگذاري استراتژيك
 • تكنيك‌هاي سناريونگاري و آينده‌نگاري در مديريت استراتژيك
 • تكنيك‌هاي طراحي و تدوين شاخص‌هاي بهبود و توسعه عملكرد استراتژي
 • مدل شايستگي‌ها و شاخص‌هاي ارزيابي يك استراتژي مناسب
 • مديريت استراتژيك توسعه و تحول سازمان
 • رويكردهاي استراتژي (استراتژي نوظهور،استراتژي ويران ساز،استراتژي اقيانوس آبي،استراتژي مبتني بر منابع و ...)
 • جاري سازي استراتژي
 • برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي
 • برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي هولدينگ
 • نوآوري استراتژيك
 • بودجه ريزي عملياتي


محورهاي عمومي:

 1. تفكر استراتژيك
 2. آينده نگاري وآينده پژوهي
 3. مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ
 4. مديريت استراتژيك منابع انساني
 5. مديريت استراتژيك دانش
 6. مديريت استراتژيك بازار
 7. مديريت استراتژيك برند
 8. مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
 9. مديريت استراتژيك پروژه
 10. مديريت پيمانهاي استراتژيك
 11. مديريت استرتژيك ريسك
 12. جاري سازي (پياده سازي) استراتژي و همسوسازي استراتژيك
 13. كنترل استراتژيك و كنترل استراتژي
 14. كارت امتيازي متوازن (BSC)
 15. مديريت استراتژيك و عملكرد
 16. هوشمندي كسب وكار
 17. مديريت تحولات استراتژيك
 18. مدل هاي كسب وكار (نماي جريان ارزش)
 19. يادگيري سازماني
 20. استراتژي اقيانوس آبي

مزايايي ارائه مقالات و تجربيات عملي با توجه به محورهاي تخصصي:

 1. مقالات و تجربيات عملي در راستاي محورهاي ويژه در اولويت پذيرش قرارخواهند گرفت.
 2. مقالات و تجربيات عملي كه براساس محورهاي ويژه ارائه گردد و مورد تاييد كميته داوران قرار گيرد ،جهت چاپ در مجموعه مقالات از امتيازات ويژه اي برخوردار خواهد بود.

نظرات