همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

مطالعات اسلامي مستشرقان از چند قرن قبل تا كنون با فراز و نشيب هاي متعدد ادامه يافته وآنان نسبت به قرآن، اظهار نظرهاي متعددي كرده اندكه گاه صحيح و گاهي نادرست است، شناخت اين موارد براي قرآن پژوهان ضروري است.
 از طرف ديگر تبادل نظر قرآن پژوهان مسلمان با مستشرقان زمينه ساز شناخت شيوه هاي مطالعاتي جديد آنها و نقد و تصحيح آراي آنان است و براي اجراي دروس و رشته هاي مربوط  به اين موضوع مفيد مي باشد.
از آنجا كه اساتيد و دانش پژوهان جامعة المصطفي(ص) در كشورهاي متعدد و اساتيد ديگر مراكز علمي داخل و خارج در پژوهش هاي علمي  با افكار مستشرقان برخورد  مي كنند لازم است از اين ديدگاهها و نقد آنها اطلاع كافي داشته باشند.

دستاوردها:

انتظار مي رود با ياري خداوند متعال اين همايش نتايج ذيل را در پي داشته باشد:

  • زمينه سازي براي تأسيس رشته قرآن و مستشرقان درمقاطع ارشد و دكتري.
  • آماده سازي موادجهت  تدوين متون درس قرآن و مستشرقان.
  • مرتفع ساختن كمبودهاي علمي مستشرقان و اصلاح خطاهاي آنان با رصد علمي و نقد آثارشان.
  • زمينه سازي جهت بهربرداري از شيوه هاي جديد مطالعات قرآني مستشرقان.
  • نشر آثار همايش (حداقل پنج جلد كتاب، دو مجله، ويژه نامه، نرم افزار).

اهداف برگزاري همايش:

  1. بررسي ديدگاههاي مستشرقان در مورد قرآن در عرصه بين الملل.
  2. زمينه سازي براي تبادل نظر بين اساتيد داخل و خارج جامعةالمصطفي با مستشرقان معاصر.
  3. بهره گيري از روش هاي مطالعاتي جديد مستشرقان در حوزه قرآن در عرصه بين الملل.


محورها:

علوم قرآن

وحي؛ نزول قرآن؛ ابعاد اعجاز قرآن؛ تحدي قرآن؛ تحريف ناپذيري قرآن؛ نسخ؛ محكم و متشابه؛ اسباب نزول؛ قرائات؛ قاريان؛ مباني و قواعد و روشهاي تفسير؛ اسرائيليات در تفسير؛ جمع قرآن؛ كتّاب وحي؛ مصاحف؛ نسخه هاي خطي؛ تاريخ تفسير.

روش شناسي مطالعات قرآني مستشرقان
 
سير مطالعات قرآني در غرب از ابتدا تا كنون (مراحل، انگيزه ها، اهداف، تأثير و تأثرات و رويكردها)؛ شخصيت شناسي قرآن پژوهان غربي؛ بررسي شيوه هاي جديد مستشرقان در تفسير قرآن (تحليل روانشناختي، تحليل تاريخي، هرمنوتيك و قرآن.)

زبان، ادبيات و ساختار قرآن

ادبيات قرآني و مباحث لفظي قرآن: خط عربي، پيوستگي و انسجام ساختاري آيات قرآن، واژگان دخيل، نقش زبانهاي سامي در تفسير قرآن؛ بلاغت در قرآن؛ استعاره در قرآن.
و ساير موضوعات مرتبط با محورهاي مذكور.


 

 
 

نظرات