همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز

همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز

همايش ملي نانو فناوري و شيمي سبز

به ياري خداوند متعال اولين همايش ملي شيمي به منظور فراهم نمودن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستآوردهاي علمي و پژوهشي و صنعتي دانشجويان، اساتيد دانشگاهها ، پژوهشگران و كليه فرهيختگان اين حوزه در زمينه هاي مختلف علم شيمي به ويژه زمينه هاي مرتبط با نانوفناوري در شيمي سبز در بيستم اسفند ماه 1391 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق (قيامدشت) برگزار خواهد شد. لذا از كليه دانشجويان، اساتيد دانشگاه ها، پژوهشگران، متخصصين و محققين صنايع جهت شركت در اين همايش دعوت به عمل مي آيد.

محورهاي كنفرانس

  • نانوشيمي ( نانوكاتاليست، نانو ذرات، نانوهيبريدكامپوزيت هاي كاتاليستي و ...)
  • منابع انرژي هاي نو در واكنش هاي شيميايي
  • سنتز تركيبات هتروسيكل
  • شيمي محاسباتي
  • سينيتيك و مكانيسم واكنش ها
  • شيمي محيط زيست
  • تكنولوژي هاي نوين شيمي در فرايند جهاني شدن

نظرات