چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در راستاي تحقق اهداف بلند مدت پژوهشي خود و توسعه هرچه بيشتر ارتباطات علمي بين پژوهشگران كشور، چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و نفت را در روز 14 آبان ماه 1394 برگزار مي نمايد.

 

محور تخصصي مهندسي شيمي
- انرژي، احتراق و ايمني
-بيوتكنولوژي
-پديده هاي انتقال
-ترموديناميك
-سينتيك و طراحي راكتور
-فرآيندهاي جداسازي
-محيط زيست
-مدل سازي و شبيه سازي
-مهندسي پزشكي
-مهندسي پليمر
-نانوتكنولوژي
-نفت، گاز و پتروشيمي
-كنترل فرآيند

محور شيمي
-الكتروشيمي
-بيوشيمي و شيمي سبز
-ترموديناميك
-جداسازي
-شيمي آلي فلزي
-شيمي آلي
-شيمي پليمر و رنگ ها
-شيمي تجزيه
-شيمي حالت جامد
-شيمي فيزيك آلي
-شيمي فيزيك
-شيمي معدني
-صنايع شيميايي
-محاسبات كمو متريك
-محيط زيست
-نانوشيمي
-كوانتوم

محور نفت
-روشهاي نوين در ازدياد برداشت و بهبود توليد
-روشهاي نوين در حفاري (چند شاخه اي، UBD )
-روشهاي نوين در مديريت مخازن
-ژئومكانيك

محور پليمر
-پليمرهاي زيست سازگار
- پليمرهاي هوشمند
- نانوساختارهاي پليمري
- كامپوزيت ها و آلياژهاي پليمري
- پوشش هاي پليمري
- الياف، فيلم ها و غشاهاي پليمري
- مهندسي پليمريزاسيون
- مدل سازي فرايندهاي پليمري
-كاربرد پليمرها در صنايع مختلف
- رزين ها و چسب ها
- پلي الفين ها
- حفاظت از خوردگي
- بازدارنده هاي خوردگي
-خوردگي در صنايع مختلف

 

نظرات