اولین همایش راهبردی بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایمن در مجتمع های پتروشیمیایی و پالایشگاهی

اولین همایش راهبردی بهره برداری،تعمیر و نگهداری ایمن در مجتمع های پتروشیمیایی و پالایشگاهی

صنعت هيدروكربوري كشور شامل پالايشگاه هاي نفت، گاز، مجتمع‌هاي عظيم پتروشيمي و خطوط لوله انتقال بزرگترين مجموعه از سرمايه‌هاي ملي كشور است كه به دليل شرايط خاص عملياتي شامل دامنه وسيع درجه حرارت و فشار و از همه مهمتر حضور سرمايه‌هاي اصلي كشور يعني نيروهاي متخصص حرفه‌اي نياز به مراقبت جدي با احساس مسئوليت ملي دارد. در اجراي اصل مترقي 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي، انتقال اكثريت اين منابع به بخش خصوصي در مراحل نهائي است.

انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با تشكيل ستادي از نخبگان و مديران فرآيندهاي توليد، ايمني تعمير و نگهداري كه بطور افتخاري دعوت انجمن را پذيرفته اند با همكاري شركت همايش سازان امروز«اولين همايش راهبردي بهره‌برداري، تعمير و نگهداري ايمن در مجتمع‌هاي پتروشيميايي و پالايشگاهي»را در تاريخ7و8 آبان ماه1391 با مديريت آقاي مهندس محمد حسن پيوندي دبير كل انجمن برگزار مي‌نمايند.

محورهاي همايش
 

 • مديريت ايمني
 • مديريت تعميرات
 • تعهد به توليد كيفي، كليد ايمني و توليد كمي
 • راه اندازي اوليه و بهره برداري ايمن واحدهاي فرآيندي
 • تعميرات پيشرفته
 • ايمني و تعهد به حفاظت از منابع انساني
 • نقش تعميرات در حفظ و نگهداري ظرفيت اسمي واحد
 • نقش بازرسي فني، دقيق و به موقع در ايمني و تداوم توليد
 • تعميرات خاص در واحدهاي پالايشگاهي، الفين، آروماتيك، پليمري، خطوط لوله، مواد شيميائي و كودها
 • نقش برنامه ريزي جامع در تأمين تجهيزات و قطعات و مواد مصرفي
 • نقش آموزش در بهبود بهره برداري وكاهش حوادث

نظرات