دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

دومين همايش ملي استعداديابي ورزشي

دومين همايش ملي استعداديابي ورزشي ، با هدف تبادل يافته هاي علمي و عملي(تجربي) اساتيد، محققين، مربيان، دانشجويان و معلمين ورزش پيرامون استعداديابي ورزشي ، به همت سازمان ورزش بسيج در روزهاي 26و27 مهرماه سال جاري در محل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران برگزار مي گردد. دراين همايش علاوه بر برگزاري بخش علمي پژوهشي در 5 حيطه مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي، طب ورزشي، بيومكانيك و فناوري اطلاعات و رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي، بخش هاي متنوع ديگري از جمله كرسي هاي نقد و نظريه پردازي، كارگاه هاي آموزشي، ميزگردهاي تخصصي ورزشي، بخش هاي ويژه مربيان و معلمان ورزش در نظر گرفته شده است.
شايان ذكر است كه در اين همايش، براي اولين بار فدراسيون هاي ورزشي به ارائه دستاوردهاي خود در زمينه استعداديابي و توسعه ورزش پايه خواهند پرداخت.
 
اهداف همايش
 
برگزار كنندگان همايش، تحقق اهداف زير را دنبال مي كنند:

 • ارائه آخرين يافته هاي علمي پژوهشي در حيطه استعداديابي ورزشي
 • ايجاد بستري مناسب براي همگرايي ورزش علمي و تجربي در راستاي اهداف عاليه
 • كمك به رشد و ارتقاء سطح فني تيم هاي ملي ايران اسلامي با بهره گيري از نظرات اساتيد و دانشجويان علوم ورزشي در كنار تجربه و تبحر مربيان شاغل در ورزش كشور
 • كمك به پشتوانه سازي براي تيم هاي ملي و باشگاهي با بهره گيري از آخرين يافته هاي بومي شده استعداديابي  ورزشي
 • تلاش براي ارتقاء نشاط و  سلامت عمومي جامعه از طريق توسعه ورزش پرورشي

حيطه هاي ارسال مقاله

مديريت ورزشي

 • روش تدريس ورزش براي كودكان و نوجوانان
 • مديريت جلسات تمريني كودكان و نوجوانان
 • نقش ورزش روستايي و عشايري در استعداديابي ورزشي
 • استعداديابي ورزشي و توسعه اقتصادي
 • مدارس ورزشي در ايران و ساير كشورها
 • استعداديابي ورزشي و الگوسازي اجتماعي
 • مديريت رويدادهاي ورزشي و پرورش استعداد
 • اخلاق سازماني و حرفه اي در استعداديابي و پرورش استعداد
 • استعداديابي و توسعه فرهنگي
 • مديريت نيروي انساني در استعداديابي ورزشي (رفتار و سرمايه انساني)
 • راهكارهاي تربيت و بهكار گيري نيروهاي متخصص در استعداديابي ورزشي
 • مديريت راهبردي و استعداديابي ورزشي
 • مطالعات تطبيقي در استعداديابي ورزشي
 • نقش باشگاه ها در استعداديابي ورزشي
 • نقش دولت در توسعه استعداديابي ورزشي
 • تدوين استانداردهاي ملي در استعداديابي ورزشي
 • حقوق ورزشي در استعداديابي و پرورش استعداد
 • راهكارهاي اثرگذاري والدين در استعداديابي و پرورش استعداد آمايش سرزميني

حيطه طب ورزشي (پزشكي ورزشي)

 • استعداديابي ورزشي و بيماري هاي دوران رشد
 • آزمون هاي پزشكي ورزشي در استعداديابي ورزشي
 • ملاحظات پزشكي در استعداديابي ورزشي
 • همه گيرشناسي آسيب هاي ورزشي در ورزشكاران كودك و نوجوان بلوغ، باليدگي و آسيب هاي ورزشي
 • پيشگيري از آسيب هاي ورزشي در برنامه هاي پرورش استعداد
 • استعداديابي ورزشي و ناهنجاري هاي اسكلتي عضلاني
 • علل و مكانيسم بروز آسيب هاي ورزشي نونهالان، كودكان و نوجوانان
 • آزمون هاي ارزيابي وضعيت بدني كودكان
 • طراحي پروتكل هاي توانبخشي در ورزشكاران كودك و نوجوان
 • طراحي برنامه هاي اصلاحي در ورزشكاران كودك و نوجوان
 • نقش آموزش و اصلاح تكنيك در پيشگيري از آسيب هاي ورزشي كودكان و نوجوان
 • تجهيزات كمك آموزشي و ايمني و آسيب ديدگي
 • بهداشت ورزش
 • هنجارسازي در استعداديابي ورزشي
 • كنترل عوامل خطر زا در آسيب هاي كودكان و نوجوانان

بيومكانيك و فناوري اطلاعات ورزشي

 • آنتروپومتري و اندازه گيريهاي بيومكانيكي و استعداديابي ورزشي
 • نقش بيومكانيك تجهيزات ورزشي در پيشگيري از آسيبهاي ورزشي تكنيك هاي پردازش داده و مدل سازي در استعداديابي ورزشي
 • استعداديابي، تجهيزات و فناوري هاي نوين
 • تجزيه و تحليل بيومكانيكي مهارت هاي پايه اي ورزشي
 • بيومكانيك الگوهاي مهارتي در ورزشكاران كودك و نوجوان بيومكانيك آسيب هاي ورزشي در كودكان و نوجوانان
 • آزمون هاي بيومكانيك و استعداديابي ورزشي
 • اندازه گيريهاي بيومكانيكي اندام تحتاني
 • بيومكانيك كاربردي براي معلمين تربيت بدني و مربيان ورزش پايه
 • كاربرد بيومكانيك در آموزش مهارتهاي ورزشي در مدارس
 • كاربرد شبكه هاي عصبي در استعداد يابي ورزشي با تاكيد بر متغيرهاي بيومكانيكي

رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي

 • جايگاه روانشاسي ورزش در استعداديابي ورزشي
 • آزمونهاي ادراكي حركتي و استعداديابي ورزشي
 • مهارتهاي بنيادي و استعداديابي ورزشي كودكان
 • استعداديابي ورزشي و يادگيري مهارتهاي حركتي
 • هنجارسازي در استعدايابي ورزشي
 • نمو جسماني و غربالگري استعداديابي
 • استعداديابي ورزشي در مدارس
 • بازيهاي پرورشي
 • روانشناسي تمرين در كودكان و نوجوانان

فيزيولوژي

 • آمادگي جسماني و بلوغ
 • فعاليت بدني، سن رشد و تغييرات فيزيولوژيك
 • استعداديابي و تفاوتهاي جغرافيايي
 • تغذيه ورزشي و پرورش استعداد
 • اصول طراحي تمرين در برنامههاي پرورش استعداد
 • جايگاه علم تمرين در پرورش استعداد
 • ژنتيك و استعداديابي ورزشي
 • آزمون هاي فيزيولوژيك در استعداديابي ورزشي
 • فعاليت بدني كودكان و نوجوانان
 • علم تمرين در دوران رشد
 • محيط و فعاليت هاي ورزشي كودكان و نوجوانان

نظرات