اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان

اولین همایش جامعه ایمن شهر اصفهان

محور هاي همايش

 1. درمان وامداد رساني در جامعه ايمن
   
 2. سوانح وحوادث وپيشگيري از آن درجامعه ايمن
 3. ناهنجاري هاي اجتماعي وپيشگيري از رفتارهاي پرخطر درجامعه
   
 4. سياسيت ها،قوانين حامي وهمكاري هاي بين بخشي درجامعه ايمن
   
 5. ايمني،فرهنگ سازي وآموزش درجامعه ايمن
   
 6. شهروندان وجامعه ايمن(بارويكردايمني سالمندان)
   
   
 7. ايمني ترافيك،تصادفات وراهكارهاي كاهش تلفات وصدمات ناشي از آن
   
   
  اعضاي كميته علمي
 • جناب آقاي دكتر سقائيان نزاد
   
 • جناب آقاي دكتر شيراني
 •  جناب آقاي دكتر جمشيدي
 •  جناب آقاي مهندس نوريان
 • جناب آقاي دكتر حيدري
 • جناب آقاي دكتر رحيمي
 • جناب آقاي دكتر رفيعي فر
 • جناب سرهنگ غلامي
 • جناب آقاي دكتر يار محمديان
 •  جناب آقاي دكتر اسماعيلي
 • جناب آقاي شيشه فروش
 • مديريت صدا و سيما
 • سركارخانم دكتر حدادي
 • جناب آقاي دكتر پارسا
 • جناب آقاي فولادگر
 • جناب آقاي دكتر شيران
   

اعضاي كميته اجرايي

 • جناب آقاي  مهندس صلواتي
 • جناب آقاي دكتر جمشيدي
 • جناب آقاي مهندس نوريان
 • جناب آقاي  مهندس محمد باقررضا علي
 • جناب آقاي دكتر ترك زاده
 • جناب آقاي مهندس كسائيان
 • سركار خانم دكتر سخنوري
 • سركار خانم پورعابدين
 • سركار خانم آقاها
 • جناب آقاي مهندس امير خاني
 • جناب آقاي صالحي
 • جناب سروان همتيان
 • نماينده صدا و سيما
 • نماينده آتش نشاني
 • نماينده آموزش و پرورش
 • جناب آقاي توازهي
 • نماينده روزنامه اصفهان زيبا
 • جناب آقاي مهندس بقايي
 • نماينده سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري
 • جناب آقاي دكترمير امير خاني
 • جناب آقاي نجاتي
 • جناب آقاي سلمان باش زر
   
   

 

 

نظرات