اولین همایش ملی آینده پژوهی

اولین همایش ملی آینده پژوهی

اهداف همايش:

 1. گسترش فرهنگ تفكر پيرامون آينده
 2. شناخت و درك صحيح از مسايل نوظهور و جديد و نحوه مواجهه با آن ها
 3. درك اهميت ايده.ها، ارزش ها و نگرش هاي مثبت گذشته و حال در خلق و ايجاد آينده
 4. پديد آوردن نگرشي منظم و منطقي به تحولات آتي كه در زندگي انسان.ها اثر مستقيم دارد
 5. ايجاد چشم انداز در صنايع مختلف و تشويق بخش خصوصي به مشاركت در حوزه آينده پژوهي
 6. ارائه روش ها و فن آوري هاي جديد در حوزه آينده پژوهي و شناسايي موانع پيش رو
 7. تشويق به تفكر استراتژيك بلند مدت در گستره اي وسيع با هدف تصميم گيري هاي سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران
 8. ايجاد بستر مناسب براي تبادل نظر ميان انديشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمي و صنعتي حوزه آينده پژوهي

محورهاي همايش:

 • روش­ها و رويكردها در آينده پژوهي

  معرفي ابزارهاي آينده پژوهي

  روش هاي نوين آينده پژوهي

  مباني فلسفي و معرفت شناختي آينده پژوهي

 • آينده پژوهي و تفكر استراتژيك

  ترسيم چشم انداز و ارتباط آن با آينده پژوهي

  پويش محيطي در جهت شفاف سازي آينده

  سناريو پردازي در محيط مبهم

 • آينده‌پژوهي و تكنولوژي هاي نوين

  نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آينده جامعه

  نقش علوم هواوفضا در پيشرفت بشري

  نانو تكنولوژي؛ فناوري آينده

  نقش بايو تكنولوژي در آينده زيستي بشر

 • آينده‌پژوهي در اقتصاد و محيط كسب و كار

  فرصت ها و تهديدهاي پيش روي صنعت بانك و بيمه

  آينده پژوهي در حوزه توليد ملي و بسترسازي براي آن

  نقش بورس و جذب سرمايه در آينده اقتصاد

  منابع انساني، رشد سرمايه هاي انساني و تهديد بيكاري

 • آينده‌پژوهي در مديريت شهري

   چشم انداز توسعه پايدار مديريت شهري
  نقش فناوري اطلاعات در آينده مديريت شهري

  تحليل موقعيت شهري در مواجه با حوادث آينده

 • آينده‌پژوهي در حوزه انرژي

  كنكاش پيرامون آينده صنعت نفت و گاز

  نقش انرژي هسته اي در انرژي هاي آينده

  اهميت انرژي هاي نو و پاك در آينده محيط زيست


كميته علمي

 1. گروه آينده‌پژوهي در حوزه انرژي :
 2. گروه آينده‌پژوهي در مديريت شهري:
 3. گروه آينده‌پژوهي در اقتصاد و محيط كسب و كار :
 4. گروه آينده‌پژوهي و تكنولوژي هاي نوين:
 5. گروه آينده پژوهي و تفكر استراتژيك:
 6. گروه روش ها و رويكردها در آينده پژوهي:


حاميان

 1. انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 2. رويدادهاي علمي كشور
 3. اداره كل امور فرهنگي دانشگاه تهران
 4. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 5. معماران عصر دانش


نظرات