کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان

كنفرانس ملي:
كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان
با چشم اندازي بر مراكز سه گانه كارآفريني، رشد و پاركهاي علم و فناوري، ارتباط بين دانشگاهها و صنعت(جامعه)
بعنوان بسترسازان دانشگاههاي نسل سوم (كارآفرين): ارزش آفرين و ثروت آفرين

1-اهداف

 • بسترسازي زمينه هاي كارآفريني، ارزش آفريني، و خلق ثروت(اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) براي جامعه و مردم.
 • تجاري كردن دستاوردهاي علمي و تجربي دانشمندان و خبرگان در زمينه هاي مختلف دانش و فناوري.
 • بسترسازي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب، جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي مختلف دانش و فناوري.
 • معرفي و تبيين اهداف و وظايف مراكز سه گانه كارآفريني، رشد، و ارتباط بين دانشگاه و صنعت(جامعه).
 • معرفي و تبيين دانشگاههاي نسل سوم(كارآفرين).


2- محورهاي ارائه مقالات

كارآفريني

 • مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني.
 • كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار.
 • كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري
 • ديگر مباحث آزاد در مورد كارآفريني

مراكز رشد و پاركهاي علم و فن آوري

 • مباني نظري و تجربي در مورد مراكز رشد و پاركها.
 • كلينيكهاي تخصصي مشاوره راه¬اندازي و استمرار كسب  وكارهاي دانش بنيان.
 • كسب وكارهاي(شركتهاي) دانش بنيان و تجاري سازي دانش و تكنولوژي.
 • ديگر مباحث آزاد در مورد مراكز رشد و پاركهاي علم و فن آوري.

مديريت در شركتهاي(كسب وكارهاي) كوچك و متوسط

 • مباني نظري و تجربي در مورد كسب¬ وكارهاي كوچك و متوسط.
 • توليد، بازار، مالي، و نوآوري و خلاقيت در شركتهاي كوچك و متوسط.
 • خوشه هاي كسب وكار.
 • كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام
 • ديگر مباحث آزاد در مورد شركتهاي كوچك و متوسط

ارتباط بين دانشگاه و صنعت(جامعه)

 • مباني نظري و تجربي در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت
 • انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت(جامعه).
 • مدلها/الگوها/چهارچوبهاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت(جامعه)
 • ديگر مباحث آزاد در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت(جامعه)

دانشگاههاي نسل سوم(كارآفرين و ارزش آفرين)

 • مباني نظري و تجربي در مورد دانشگاههاي نسل سوم.
 • نقش دانشگاهها در توسعه همه جانبه(اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) جامعه
 • كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين
 • ديگر مباحث آزاد در مورد دانشگاههاي نسل سوم.

ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي

 • مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
 • كارآفريني و علوم اداري و اقتصادي
 • كارآفريني و علوم پايه(شيمي، فيزيك، زيست¬شناسي، و .....
 • كارآفريني و علوم كشاورزي
 • كارآفريني و علوم فني و مهندسي
 • كارآفريني و حقوق و علوم سياسي
 • كارآفريني و تربيت بدني و علوم ورزشي
 • كارآفريني و علوم انساني و اجتماعي
 • كارآفريني و هنر و معماري
 • ديگر مباحث آزاد در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.

3- حاميان

 • مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
 •  مؤسسه آموزش عالي فاران
 •  شركت كهكشان راه خرد
 •  شركت كارآفرينيار البرز
 •  شركت كارآفرين حكيم
 • شركت نوآفرينان مدبر
 • شركت آرياخزر
 • شركت روماك تجارت پايتخت

نظرات