دومین همایش کشوری ایمنی بیمار

دومین همایش کشوری ایمنی بیمار

بسمعه تعالي

خدمات غير ايمن در حيطه سلامت يك معضل مهم با گستره جهاني است كه كليه كشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه با آن دست به گريبان هستند. نتايج حاصل از پژوهش هاي انجام يافته در كشورهاي گوناگون نشان مي دهد كه تقريباً 10% از بيماران بستري ، درجاتي از آسيب را متحمل مي شوند و اين در حالي است كه طبق برآوردهاي بعمل آمده تا 75% از اين آسيب ها قابل اجتناب هستند مراقبت و خدمات غير ايمن علاوه بر تحميل درد ، ناتواني و مرگ ، هزينه هاي سنگين اقتصادي را نيز به منابع محدود نظام سلامت كشورها تحميل مي كنند و تخمين زده ميشود كه حدود 10 % از هزينه هاي مربوط به سلامت ناشي از خدمات باليني غير ايمن باشد . با در نظر گرفتن اين حقايق اغراق نخواهد بود اگر بگوئيم كه ايمني بيمار روح كيفيت در كالبد نظام  ارائه خدمات سلامتي است .

نظر به اهميت موضوع ايمني در ارائه خدمات سلامتي ، دانشگاه علوم پزشكي اروميه برآن شد كه دومين همايش كشوري ايمني در نظام سلامت با محوريت ايمني بيمار را از 3 لغايت 5 آبان ماه 1391 برگزار نمايد . اميد است برگزاري اين همايش زمينه لازم براي تبادل تجربيات و يافته هاي پژوهشي انديشمندان حوزه سلامت را فراهم نمايد.


محورهاي دومين همايش ايمني بيمار

*مديريت و فرهنگ ايمني بيمار

Management and Patient Safety Culture

*عفونت هاي ناشي از مراقبت و درمان

Healthcare Associated Infections

*خطاهاي دارويي

Medication Errors

*ترانسفوزيون ايمن خون و فرآورده هاي آن

Safe Blood and BloodProductsTransfusion

*بيهوشي و جراحي ايمن

Safe Anesthesia and Surgery

*نقش عوامل انساني در ايمني بيمار

The Role of Human Factors in Patient Safety

*مشاركت بيمار و خانواده در ايمني بيمار

Patient and Family Involvement in Patient Safety

*استاندارد سازي و ايمني بيمار

Standardization and Patient Safety

*فنآوري  و ايمني بيمار

Technology and Patient Safety

دبير علمي همايش:

دكتر فيضي


 

نظرات