همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی

همایش ملی اقتصاد و انرژی الکتریکی

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران -شاخه اردبيل ، همايش ملي اقتصاد و انرژي الكتريكي را با محورهاي ذيل برگزار مي كند :
 - مديريت بار و انرژي الكتريكي
 -ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و فني انرژي هاي تجديد پذير
 -اقتصاد و مديريت انرژي الكتريكي در صنعت ساختمان
-بازار برق و اقتصاد انرژي الكتريكي
 -نقش شبكه هاي هوشمنددر اقتصاد و انرژي الكتريكي
 -مديريت و اقتصاد انرژي الكتريكي
 -نقش فناوري اطلاعات (IT)در اقتصاد وانرژي الكتريكي
-نقش هدفمند سازي يارانه ها براقتصاد انرژي الكتريكي
 -ارزيابي اقتصادي فني سيستم هاي توزيع از ديدگاه كيفيت توان و قابليت اطمينان
 -استراتژي مصرف و بهينه سازي انرژي الكتريكي -توليد پراكنده و انرژي هاي نو
 -قيمت گذاري برق در محيط رقابتي -ديگر زمينه هاي مرتبط با اقتصاد و انرژي الكتريكي

نظرات