همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز، همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري كامپيوتر در دو بخش مقالات عادي و پوستري(سطوح مقالات دانشجويي و تحصيلات تكميلي) برگزار ميكند. تأكيد كنفرانس بر جنبههاي بنيادي، كاربردي، راهبردي، و توسعهاي است كه از سودمندي خاص در سطح كشور برخوردارند . كميته برگزاري همايش از تمامي محققين، دانشگاهيان، و مهندسين دعوت مينمايد تا با ارسال مقاله و شركت در كنفرانس با تبادل يافته هاي علمي، پژوهشي، و كاربردي خود موجب غنيتر و مفيدتر شدن كنفرانس در راستاي اهدافش باشند . هدف اصلي رشد و توسعه دانش و فناوريهاي مرتبط با مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات با تاكيد به جنبههاي بنيادي، كاربردي، راهبردي، و توسعهاي است، كه از سودمندي خاص در سطح كشور برخوردارند. هدف ديگر، فراهم آوردن بستري براي ارائه و تبادل انديشه هاي محققين اين زمينه است.
 
 محورهاي كنفرانس

 • مهندسي نرم افزار و علوم كامپيوتر
 •  سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
 • شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيع شده
 • سيستم هاي ديجيتالي
 • فناوري اطلاعات
   
   
   

نظرات